Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

MD, obratů D, zůstatku) všech k němu vytvořených analytických účtů účetní vazba formálníúčtu syntetického i účtu analytických Účetní zápisy Účetní zápisyjsou účetní záznamy, jejichž obsah je určen zákonem o účetnictví a provádějí se na základě dokladů: v českém jazyce (v cizím jazyce jen za podmínky srozumitelnosti) trvanlivým způsobem musí být připojen podpisový záznam přehledně srozumitelně průběžně Účetní knihy 1.deník - účetní záznamy jsou uspořádány z hlediska časového (chronologicky), prokazuje zaúčtování všech účetních případů (má kontrolní funkce úplnosti) 2.hlavní kniha - účetní zápisy uspořádány z hlediska věcného (systematicky) 3.knihy analytických účtů - podrobnější potřebné údaje k syntetickým účtům 4.knihy podrozvahových účtů Syntetické účty v hlavní knize obsahují minimálně: zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha souhrnné obraty stran MD a D účtů, alespoň za kalendářní měsíc zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka Nástroje průkaznosti účetnictví Účetní jednotky jsou ze zákona o účetnictví povinny vést účetnictví: úplně (věcná a časová souvislost) průkazným způsobem - doložit účetní zápisy účetních případů (zdokladovat) a inventarizovat majetek a závazky správně - neporušit povinnosti uložené zákonem a práv. předpisy. Výsledkem je věrné zobrazení skutečností, které jsou předmětem účetnictví. Účetní doklady, jejich význam a druhy Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, na kterých jsou zaznamenány hospodářské operace, jež jsou předmětem účetnictví a které musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. ověřují hospodářskou operaci a prokazují její uskutečnění Schéma rozdělení účetních dokladů: podle obsahupodle počtu zaznamenaných operací - vnější (došlé a vydané faktury)- jednotlivé (faktura, výdejka) - vnitřní (příjemka)- sběrné (shrnutí více dokladů stejnorodých operací) Náležitosti účetních dokladů označení účetního dokladu obsah účetního případu a jeho účastníci peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství okamžik vyhotovení dokladu okamžik uskutečnění účetního případu (není-li shodný s okamžikem vyhotovení dokladu) podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování Oběh účetních dokladů třídění a číslování (rozdělení z hlediska věcného i časového) přezkoušení (ověření správnosti po stránce věcné i formální správnosti) zaúčtování (účtovací předpis) uschování a skartace Inventarizace majetku a závazků je nezbytnou součástí účetní závěrky význam spočívá v ověření průkaznosti účetních údajů je povinná ze zákona o účetnictví Kvalita inventarizace závisí na: správném vymezení jejího předmětu a časovém harmonogramu přípravě včetně výběru pracovníků správném oceňování správném vyčíslení a identifikaci inventurních rozdílů (včetně přirozených úbytků) případné opravě účetních chyb a inventurních soupisů opravných položek zahrnutí i předmětů na podrozvahových účtech, případně v jiné evidenci (např. operativní evidence) Druhy inventarizace: Průběžná v soustavném pohybu a nemá

Témata, do kterých materiál patří