Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Příklad: Přímý vliv nákladů a výnosů na vlastní kapitál

Aktiva Počáteční rozvaha Pasiva

Dlouhodobý majetek 400 Vlastní kapitál 560

Materiál 200 Závazky z obchod. styku 140

Peníze 100

Celkem aktiva 700 Celkem pasiva 700

Hospodářské operace běžného období:

Vliv na vlastní kapitál 560

1. Opotřebení strojů 20 -20

2. Spotřeba materiálu 100 -100

3. Mzdové a jiné náklady 80 -80

4. Prodej výrobků 40 +240

Konečný stav 600

Aktiva Konečná rozvaha Pasiva

Dlouhodobý majetek 380 Vlastní kapitál 600

Materiál 100 Závazky z obchod. styku 140

Peníze 100

Celkem aktiva 740 Celkem pasiva 740

Porovnáním konečného a počátečního zůstatku vlastního kapitálu zjistíme vytvořený výsledek hospodaření: 600 – 560 = 40, jde o zisk.

Osamostatnění nákladů a výnosů

 • Náklady a výnosy se nesledují „přes vlastní kapitál“, ale samostatně

 • závěrečný přehled nákladů a výnosů = výkaz zisků a ztrát (výsledovka)

 • hospodářský výsledek je rozdíl mezi výnosy náklady

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty zobrazují dvě základní stránky téhož ekonomického jevu:

 1. majetek (formy a zdroje financování)

 2. výsledky dosažené používáním majetku za určité období

Výkazy jsou vnitřně propojeny prostřednictvím výsledku hospodaření, proto oba způsoby musí dát stejný výsledek

Výkaz zisků a ztrát Konečná rozvaha

Odpisy 20 Tržby 240 Dlouhodob. majetek 380 Vlast. kapitál 560

Spotřeb. mat. 100 Materiál 100 Dodavatelé 140

Mzdy aj. 80 Peníze 260 Zisk 40

Zisk 40

Náklady 240 Výnosy 240 Aktiva 740 Pasiva 740

 1. Metodické prvky účetnictví

 1. Účet, jeho podstata, funkce a forma

  • ke každé rozvahové položce je zřízen základní třídící prvek podvojného účetnictví - účet

  • účetní kniha, ve které jsou účty vedeny - hlavní kniha

  • každý účetní případ je zaúčtován v časové posloupnosti dle věcnosti na příslušné dva účty (při respektování zásady podvojnosti) - podvojný zápis

  • schematické znázornění je ve tvaru T

  • každý účet má 2 strany, na jedné straně se evidují stavy (počáteční a konečné) s přírůstky a úbytky na straně druhé

  • levá strana se označuje „Má dáti“ (MD), resp. „debet“ nebo „na vrub“

  • pravá strana se označuje „Dal“ (D), resp. „kredit“ nebo „ve prospěch“

  • účet se otevírá (zřizuje) na počátku účetního období se stavem k tomuto datu, který je převzatý z rozvahy a označuje se jako počáteční stav

  • účty vzniklé z rozvahy, kde se sledují aktiva a pasiva podniku, se nazývají účty rozvahovými

  • účet převzatý z aktiv rozvahy (levé strany) musí mít zapsán počáteční stav na straněMD a nazýváme jej účet aktivní (eviduje majetek dle jeho složek)

  • účet převzatý z pasiv rozvahy (pravé strany) musí mít zapsán počáteční stav na straněDal a nazýváme jej účet pasivní (eviduje zdroj financování neboli krytí aktiv)

  • během účetního období se jeho stav účtu mění, zvyšuje se o přírůstky, snižuje o úbytky

  • úhrn přírůstků a úbytků na účtu (souhrn změn bez počátečních zůstatků) se nazývá obrat, rozeznává se obrat strany Má dáti a obrat strany Dal

  • konečný stav (zůstatek) se zjistí z počátečního stavu (zůstatku) a z jeho změn:

Témata, do kterých materiál patří