Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

vence, kterými jsoumezinárodní účetní standardy (IAS/IFRS) adirektivy Evropské unie (DEU) IAS/IFRS jsou doporučené postupy ve finančním účetnictví včetně výkaznictví. Jsou to rámcové zásady, které představují základní přístup, z něhož vychází řešení jednotlivých problémových okruhů. Používají se jednak jako národní požadavky či jako měřítko pro země, které vyvíjejí své vlastní požadavky. Každá země se musí řídit svými právními předpisy, do kterých by měly být tyto účetní standardy implementovány. IAS/IFRS jsou zaměřeny na metody a principy účtování. DEU jsou závazné předpisy pro všechny členské státy EU. Zdůrazňují formální stránku výkaznictví. Evropská unie (resp. Evropská komise) ukládá jejich zabudování do účetních soustav. Nejznámější jsou: Čtvrtá direktiva – zaměřuje se na harmonizaci účetní závěrky, výroční zprávy a zveřejňování Sedmá direktiva – řeší problematiku konsolidace v ekonomickém seskupení podniků (koncern, holding,…) Osmá direktiva – týká se auditu (ověřování) účetních výkazů. Všeobecné účetní zásady věrné zobrazení skutečnosti (vyjádření majetkové, finanční a důchodové situace ÚJ) zásada ÚJ - nositelem účetnictví je vymezený subjekt zásada neomezené doby trvání ÚJ (going concern) zásada periodicity zjišťování HV a finanční situace ÚJ zásada opatrnosti vymezení okamžiku realizace zákaz kompenzace, zásada konzistentnosti přednost obsahu před formou Rozvaha (Bilance) Majetek podniku Majetek podniku = všechny prostředky potřebné k jeho činnosti (hospodářské prostředky) Účetnictví člení majetek ze dvou hledisek: forma – vázanost rozmanitých hospodářských prostředků zdroj – financování hospodářských prostředků Dva pohledy na jedinou podstatu = dvojjediné chápání majetku: konkrétní formy = AKTIVA původ majetku = PASIVA výchozí metodický prvek =BILANČNÍ PRINCIP (základ konstrukce rovnováhy) R o z v a h a AKTIVA = PASIVA 3.2. Rozvaha, její funkce, obsah a členění MAJETEK STÁLÁ AKTIVAOBÉŽNÁ AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetekZásoby Dlouhodobý hmotný majetekPohledávky Dlouhodobý finanční majetekFinanční majetek ZDROJE KRYTÍ MAJETKU VLASTNÍ KAPITÁLCIZÍ ZDROJE Základní kapitálRezervy Kapitálové fondyDlouhodobé závazky Fondy ze ziskuKrátkodobé závazky Hospodářský výsledekBankovní úvěry Rozvaha utříděný přehled aktiv a pasiv v určitém ocenění k určitému okamžiku stav a složení majetku z jakých zdrojů byl majetek pořízen z časového hlediska: zahajovací, počáteční a konečná statický pohled na stav a strukturu aktiv a pasiv dynamický pohled jen z porovnání rozvah za více období (následných) umožňuje vypočítat hospodářský výsledek AKTIVA = PASIVA (bez zisku) + ZISK AKTIVA + ZTRÁTA = PASIVA rozvahový den, rozvahové položky, rozvahové stavy Bilanční rovnice MAJETEK = VLASTNÍ KAPITÁL+ZISK VLASTNÍ KAPITÁL= MAJETEK- CIZÍ ZDROJE CIZÍ ZDROJE = MAJETEK- VLASTNÍ KAPITÁL Vliv hospodářských operací na rozvahu hospodářské operace bez vlivu na majetek a závazky vyvolávající změnu majetku a závazků účetní operace účetní případy účetní zápisy Čtyři základní typy změn Změna aktiv( A1 + A2 - ) Zvýšení jedné položky aktiv způsobuje snížení jiné položky aktiv Příklad: výběr z

Témata, do kterých materiál patří