Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie - souhrn přednášek

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (770,42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

chci odejít ze vztahu, který je špatný → +; ale partner by skončil tragicky → –  rodiče, kteří mají děti závislé na drogách – když ho vyhodí, bude se o sebe muset postarat, ale co když se něco stane, nepomůže to o konflikty násobné ++ – –  člověk se vyhýbá realizace své potřeby, nakonec to udělá, ale nedopadne to dobře → obava se zvyšuje  balbuismus - koktavost 2) frustrace (frustrační situace)– je náročná životní situace,kde se jedinci na cestě k jeho cíli postaví do cesty překážka = frustrátor  frustrátor buď oddálí dosažení cíle/cílů  nebo dosažení cíle úplně zmaří  typy překážek o externí (vnější)  aktivní (u zkoušky např. nepříjemný examinátor – volí negativní interakční spirálu)  když budeme stále demotivovat, shazovat pacienta  pasivní (zpoždění vlaku, když jede na zkoušku, požadavky na splnění předmětu)  moc se nedají ovlivnit, buď se vyskytnou, nebo se nevyskytnou o interní (vnitřní)  aktivní (mentální bloky) – aktivně brzdí dosažení cíle  (nedostatek sebevědomí, strach, různé výmluvy, afekt)  pasivní  frustrační tolerance – míra odolnosti vůči překážce/překážkám o lidé s vysokou frustrační tolerancí – zvládají překážky dobře, používají optimální strategii o lidé s nízkou frustrační tolerancí volí neadaptivní/nevhodné strategie o dá se posilovat již od dětství (děti z rozmazlujících rodin reagují neadekvátně)  strategie, které se mohou použít při střetu s překážkou o optimální strategie  zvýšení úsilí (pacient odpovědně cvičí, rehabilituje; student více studuje) o neoptimální strategie  agresivita – jedinec se snaží překážku zničit (fyzicky, verbálně, zastrašení)  únik (rezignace, únik do nemoci – „simulování“; nemocní se vzdají jakékoliv aktivity – uzavírají se do sebe, přestávají komunikovat s okolím, přestávají spolupracovat – existenciální frustrace = ztráta životních cílů, nemá pro co žít – měli by se hledat cíle, kterých ještě v životě může dosáhnout)  regrese – návrat chování/jednání typické pro dětský věk (trucovitost)  tendence obejít překážku (podvod – opisování, tahák)  dosažení cíle prostřednictvím dílčích cílů – konzultace, protekce, korupce  volba náhradního cíle – ne vždy je to negativní cesta (u lidí po úraze...) (ukončení školy) 3) deprivace – dlouhodobé neuspokojení nějaké potřeby, nebo i krátkodobé neuspokojení nějaký významné potřeby  (potřeba – subjektivně prožívaný nedostatek nebo nadbytek něčeho)  typy deprivací se dělí podle toho, o jaký typ potřeby se jedná  biologická deprivace – nejsou uspokojeny biologické potřeby (jídlo, spánek, odpočinek, sex)  senzomotorická deprivace – senzo = nedostatek podnětů, motorická = nedostatek pohybu (může být u pacientů připoutaných dlouhodobě na lůžko – mají pak tendenci přehnaně sledovat své tělo, kde je co píchne nebo zabolí)  emocionální deprivace – nedostatečně upotřebená potřeba lásky, bezpečí, sounáležitosti (u slavných lidí – chce mě nebo moje peníze, mojí slávu...)  sociální deprivace – nedostatečně uspokojená potřeba sociálních kontaktů (člověk musí mít možnost vybrat si, s kým naváže sociální kontakt)  ve své podstatě pojem psychická deprivace zahrnuje všechny výše zmíněné – biologickou, senzomotorickou, emocionální i sociální) 4) stres – náročná životní situace  = nadměrná, nadlimitní zátěž (psychická, fyzická, obojí)  stres je vždy o to intenzivnější, o co víc ohrožuje naše já stresory  fyzikální (nadměrná prašnost, znečištěné ovzduší, světlo (hlavně dlouhodobý nedostatek), hluk, teplota)  fyzické (nemoc, omezení hybnosti, bolest, nedoslýchavost u starších lidí – jakýkoliv fyzický handicap)  sociální stresory – interpersonální konflikty, problémy v interpersonálních vztazích  psychické – konflikt, frustrace, deprivace strategie  adaptace – tam, kde sami o sobě nemůžeme změnit podmínky kolem nás o GAS – všeobecný adaptační systém o Saley – popsal GAS o I. fáze – poplachová reakce – organismus je mobilizován, aby se na stres adaptoval (vyplavování hormonů...) o II. fáze – rezistence/odolnost o tím se člověk adaptuje a pokračují další I. a II. fáze o člověk se není schopný adaptovat do nekonečna→ poté může nastat III. fáze o III. fáze – úpadek, vyčerpání – člověk se „složí“ – hrozí, pokud se chceme adaptovat na všechno a se stresory nic neděláme – člověk to není schopen unést  coping (= boj se stresem) o Dvě možnosti o Provést změnu na straně zátěže  složité problémy a úkoly, potřeba informací  hlavně u lidí - fixace na problém, který neumíme řešit – hromadění problémů – u perfekcionistů  uvědomění si, že svět funguje i bez nich o delegovat - bránit se úkolům – rozdělení o co musím a co nemusím udělat dnes – plánování práce s tím, co je důležité o zachovávat si emoční náhled  delegovat odpovědnost za výsledky  naučit se říkat ne o těžké v situaci, když s námi druzí manipulují – jsme výborní, podaří se nám to – role zachránců  metakomplementární komunikace (co nechci – neumím, co neumím nedělám) o Změnit svůj pohled na stres, svůj přístup k zátěži  někteří lidé – tragédi  očekáváme změnu u druhého, jenže toho druhého nemůžeme změnit – marné očekávání  s přibývajícím věkem se člověk nezmění Chyba – zaměňování strategií, které vedou ještě k většímu stresu Jak poznáme stres? – signály, příznaky  Promítání do tělesné oblasti - důvod, kdy se sebou něco dělat o Bolesti hlavy o Gastrointestinální oblast  průjmy, zácpy, bolesti břicha, žaludku, nechutenství, přejídání se, nausea, zvracení o Bolesti kloubů o Bolesti svalů – staženost – nedochází k uvolnění o Exémy o Poruchy v oblasti vidění  Promítání do psychické oblasti – kognitivní o Poruchy spánku – buzení, špatné usínání, noční můry o Poruchy pozornosti – jedinec není schopen koncentrovat pozornost tak, jak potřebuje o Poruchy paměti – člověk si je toho vědom  Promítání do emocionální oblasti o Zvýše

Témata, do kterých materiál patří