Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie - souhrn přednášek

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (770,42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

silám, víra v nadpřirozeno  jejich uvažování je rigidní (= neměnné) – neschopnost přijmout názor někoho jiného  neschopnost přijmou kritiku – kvůli tomu, že se nadhodnocují  silná potřeba pozornosti a obdivu → sklon k exhibicionismu (nejedná se o sexuální deviaci)  nedostatek empatie (schopnost vcítit se do myšlení a prožívání druhých) → nemají potřebu, to druzí se mají vciťovat do nich  tendence k promiskuitě – partneři je obdivují → proto mají více partnerů, přece nebudou sebe šidit o obdiv  nedostatek sociálních zábran – když oni něco udělají, tak to přeci ostatní musí akceptovat o (ať pravidla dodržují druzí)  brání svůj obraz, když je kritizujeme, za každou cenu → jsou arogantní, cyničtí  pokud ve vás vidí soupeře, tak okamžitě používají různé prostředky, aby protivníka deklasovali, ponížili Anankastická porucha osobnosti  typická = má potřebu všechno kontrolovat – o všem mít přehled, všechno musí mít na svém místě, nic neměnit (projevuje se v tom rigidita)  mají rádi stereotyp – všechno mít ustálené  emoční chápání narušené  tím, že mají potřebu všechno kontrolovat → nemají čas nic prožívat → převládá morózní nálada  mají rádi všechno naplánované – jakmile jim měníme nějaký plán, tak je to katastrofa → převládá mrzutá nálada  doma mají všechno srovnané, všechno má své místo → lpí na stereotypu a na kontrole = kompenzují nejistotu, nerozhodnost, ... – tím, že mají někde něco srovnané, mají alespoň jistotu v té věci, alespoň něco se nemění  kritiku prožívají velmi negativně = citlivost vůči kritice  mají tendenci k perfekcionizmu – vše, co udělají, musí udělat perfektně, do detailů  kontroluje nejen sebe, ale i ostatní – vyžaduje perfektnost od sebe i od ostatních  preference stereotypu  mají velké problémy, kdy jim něco z plánu vypadne Úzkostná porucha  velmi nepříjemná porucha pro daného jedince  jedinec trpí obavami úplně ze všeho, trpí obrovskou nejistotou o obava je velmi obecná (není nijak konkrétní)  dominantní pocity – napětí, obavy, ohrožení, úzkost (porucha emočního prožívání)  pozitivní prožitky téměř nebo úplně abscentní  neschopnost dosáhnout pocitu klidu, pohody, spokojenosti  nevěří světu a zároveň nevěří ani sobě – značně malé sebevědomí (úzkostný jedinec zadaný úkol nezačne ani zpracovávat – ví, že to nezvládne, tak to ani nezačne) o úzkostní jedinci své úkoly přehazují na ostatní spolupracovníky  velmi citliví na (negativní) kritiku – každá kritika potvrzuje, že věci dělají špatně a že se jim mají vyhýbat  zhoršené sebehodnocení, nedostatek sebeúcty  nadměrné obavy z kritiky a odmítnutí, naopak velmi vyžadují pozitivní hodnocení – požadují, aby byli chváleni, oblíbeni a milování o kvůli poruše tomu, ale nevěří, že se jim to stane o potřebuji neustále přesvědčovat (ve vztahu se ptají několikrát denně "a opravdu mě miluješ?")  silná potřeba pozitivního hodnocení, uznání, být milováni, zároveň nevěří, že by to bylo možné  problémy s vymezením hranice blízkosti s druhými lidmi  svými problémy v sociálních interakcích se trápí o s někým se začnou sbližovat → pak ale bezdůvodně začnou tu cestu uzavírat, druzí se tedy k nim přestanou přibližovat  jsou velmi nervózní – napětí z nich je při terapii cítit (bojí se, co s nimi budeme dělat, nevěří nám) Závislá porucha osobnosti velmi nepříjemná porucha = závislost na druhé osobě  neschopnost osamostatnění, nadměrná závislost na jiném člověku, strach z opuštění  převažuje obava ze samoty, opuštěnosti → proto si vyberou jedince, na kterého se upnou  typické: o nadměrný pesimismus, obavy o sklon k úzkostem o neschopnost prožívat radost, potěšení, uspokojení  tito lidé si nevěří a ve své podstatě si ani nechtějí věřit – nízké sebevědomí  potřebují neustále pozitivní ujišťování  nevěří si a jsou závislí na ostatních lidech = jsou velmi submisivní = neodporují, jsou velmi dobře manipulovatelní, značná ovlivnitelnost okolím  veškerá rozhodnutí nechává na druhých  velmi často mají tendenci využívat další strategie o pasivní agrese (umí velmi dobře citově vydírat) – dělají všechno proto, aby se na druhé co nejvíc nalepili – aby za ně převzala zodpovědnost  umí velmi dobře manipulovat s druhými lidmi – jdou na to přes city → snaží se v druhém vzbudit pocit viny  odpovědnost i za život, mají tendenci hodit na ty druhé Pasivně agresivní (negativistická) porucha osobnosti  má velký problém adaptovat se na prostředí, přizpůsobit se podmínkám, ve kterých se pohybují o mnohdy není ani ochota se přizpůsobit  tato osobnost nedává své pocity najevo (zejména zlost)  převažuje mrzutá nálada (jsou nepříjemní), nikoliv však zjevně agresivní  mají tendenci k depresím (neboli k prožitkům hlubokého smutku) o deprese volí i jako nástroj manipulace (když jednáme s člověkem v depresi, máme tendenci ho chránit, podporovat)  je snadné navození pocitů zlosti a hostility bez zvláštních důvodů  z čisté zlosti mají strach, tak tu tlumí  k druhým lidem jsou necitliví, neberou na ně ohled  vyhýbají se otevřené agresi (neřekne otevřeně ne, ale požadavky nesplní – bude je negovat) o okolí matou a manipulují s ním  primárně negativistický náhled na různé životní situace  vzájemné vztahy s ostatními lidmi jsou narušeny  stížnosti na necitlivost a bezohlednost ostatních  pohrdavý postoj k autoritám  na požadavky reagují latentním negováním a blokováním  adaptační potíže a konflikty s lidmi  útočí na city ostatních -> manipulují přes pocity provinění s ostatními lidmi Náročné životní situace ať budeme dělat cokoliv, tak se jim nevyhneme = každá situace, která je neobvyklá a vyžaduje po jedinci neobvyklé řešení, jiné chování, jinou strategii, než situace běžná v běžných situacích se chová člověk automaticky → u náročné životní situace se nelze chovat automaticky 4 typy: 1) konflikt  v konfliktních situacích se ocitáme každý den 

Témata, do kterých materiál patří