Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Teorie na zkoušku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92.68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pokud se Puchýř uráčí přijít, kupte mu časopis, toto do mobilu a zkoušku máte jak nic

X = Ex – Im

Musíme odečíst:

 1. platby za výrobky a služby dovezené ze zahraničí

Naopak přičíst musíme:

 1. platby za exportované výrobky a služby

GDP = C + Ig + G + X → GDP = C + Ig + G + (Ex – Im)

Čistý domácí produkt (NDP)

 • odečtením amortizace (a) od GDP získáme čistý domácí produkt

 • ve vzorci jsou místo hrubých investic investice čisté – In = Ig - a

NDP = C + In + G + (Ex – Im) → NDP = GDP – a

Hrubý národní produkt (GNP)

 • představuje finální produkci vytvořenou výrobními činiteli ve vlastnictví občanů dané země – nejen na území státu ale i v zahraničí

 • obecně platí, že do země se vrací důchody z národních výrobních faktorů používaných v zahraničí, na druhé straně zemi opouštějí důchody plynoucí z domácího využívání zahraničních výrobních faktorů

 • rozdíl označujeme jako čistý příjem majetku v zahraničí (NPI)

GNP = GDP + NPI

Výpočet GDP důchodovou (příjmovou) metodou

Budeme měřit všechny příjmy, které získávají domácnosti:

 1. hrubé mzdy

 2. renty

 3. hrubé zisky korporací

 4. čisté úroky

 5. příjmy ze samozaměstnání

Sečtením získáme národní důchod (NI) – když k tomu přičteme amortizaci a nepřímé daně, dostaneme hrubý domácí produkt

Další makroekonomické agregáty typu důchod

Osobní důchod (PI)
 • vyjadřuje celkové příjmy, které domácnosti skutečně obdrží

Disponibilní důchod (DPI)
 • veličina představující peněžní prostředky, které jsou k dispozici, a s nimiž mohou domácnosti volně nakládat

Reálný a nominální GDP a GNP

Nominální
 • GDP/GNP měřený v běžných cenách, ty však podléhají změnám – rostou vlivem inflace

Reálný
 • Přesnější obraz ve vývoji GDP/GNP získáme při vyjádření ve stálých cenách

Cenový deflátor
 • Vzájemný poměr nominálního a reálného GDP/GNP

metody mezinárodních srovávání

Metoda globálních ukazatelů

 • Spočívá ve výběru fyzických ukazatelů produkce ekonomiky

Metody založené na využití směnných kurzů

 • Spočívají v přepočtu hrubého domácího produktu vyjádřeného v národní měně na srovnatelnou měnovou jednotku na základě směnného kurzu těchto měn

Oficiální kurz
 • Dostatečně reálný

 • Je určován administrativně

Kurz parity kupní síly
 • Snaží se vyjádřit vzájemné relace přepočítávaných měn, jež by přímo odrážely kupní sílu těchto měn

Systém národních účtů OSN

 • Systém, který metodicky sjednocuje ekonomické statistiky jednotlivých zemí

makroekonomická rovnováha

Agregátní nabídka (AS)

 • Vyjadřuje funkční závislost mezi cenovou úrovní a celkovým množstvím výrobků a služeb vytvořených v ekonomice v určitém časovém období

 • Reaguje na změny cenové hladiny, ale jen tehdy, existují-li volné zdroje (nevyužité kapacity)

Krátkodobá křivka nabídky (ASSR)

 • Stoupající, znázorňuje, že nabídka krátkodobě citlivě reaguje na změny cen

Témata, do kterých materiál patří