Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Teorie na zkoušku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92.68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pokud se Puchýř uráčí přijít, kupte mu časopis, toto do mobilu a zkoušku máte jak nic
nabídková funkce a nabídková křivka
 • nabídka má dvě proměnné – objem produkce (Q) a cenu produkce (P)

 • vztah mezi nimi vyjadřuje nabídková funkce a nabídková křivka

 • kce křivky – na vodorovnou osu vyznačíme body Q1, Q2, … Qn, na svislou osu body P1, P2 … Pn, v průsečíku kolmic získáme body, které se stanou základem křivky

 • tyto veličiny jsou proměnné v čase

 • nabídková křivka má stoupající charakter z důvodu, že:

  • výrobci mohou s danými zdroji měnit strukturu výroby

  • noví výrobci vstoupí do odvětví

zákon rostoucí nabídky
 • růst ceny vyvolá růst nabízeného množství, pokles ceny vyvolá její pokles

 • růst cen vyvolá zvýšený zájem o výrobu, přiláká další výrobce, vyvolá zájem o růst výroby u těch, kteří dříve vyráběli méně

nabízené množství
 • zatímco nabídka je znázorněna celou křivkou nabídky, nabízené množství je pouze bod na křivce

faktory ovlivňující nabídku
 • vlastní cena nabízeného zboží nebo služby

 • výrobní náklady

 • ceny alternativních výrobků

 • organizace trhu

 • specifické faktory

Poptávka (D)

 • v každém okamžiku existuje zcela určitý vztah mezi tržní cenou zboží a množstvím, které jsou kupující ochotni koupit. Tento vztah se nazývá poptávková funkce, kterou graficky vyjadřujeme poptávkovou křivkou

celková poptávka (agregátní)
 • určena objemem výrobků, které si chtějí kupující pořídit, a cenami, za které jsou ochotni tyto výrobky koupit

individuální poptávka
 • poptávka jediného kupujícího, poptávka po produkci jednoho výrobce

dílčí poptávka (tržní)
 • poptávka po jednom druhu výrobku

 • obecně říkáme, že jsme limitováni naším rozpočtovým omezením

 • ekonomickou teorii zajímá poptávka v rámci rozpočtového omezení → tzv. efektivní koupěschopná poptávka

poptávková funkce a poptávková křivka
 • v každém okamžiku existuje vztah mezi tržní cenou zboží a množstvím, které jsou kupující ochotni a schopni koupit

 • ceny jsou určující, objem poptávky je od nich odvozený

 • poptávková funkce odpovídá racionálnímu chování spotřebitele, ten se snaží při minimalizaci výdajů maximalizovat užitek koupě

zákon klesající poptávky
 • pokud cena stoupne (ceteris paribus), mají kupující tendenci kupovat menší množství tohoto zboží a naopak

důchodový efekt
 • je-li důchod kupujících daný → při nižších cenách mohou koupit větší množství zboží a naopak

substituční efekt
 • při zvýšené ceně lidé mění strukturu své spotřeby, sníží podíl zdraženého výrobku, zvýší podíl jiných

faktory ovlivňující poptávku
 • vlastní cena

 • průměrný důchod

 • změna cen substitutů a komplementů

 • změny v populaci

 • změny v preferencích lidí

formování rovnováhy na trhu

Rovnovážná cena

 • nabízené množství = poptávané množství

 • stav rovnováhy je velmi vzácný a výjimečný

Tržní cena

 • cena, která v danou dobu na trhu skutečně existuje

 • může vysoce převyšovat hodnotu zboží, jindy naopak nemusí dosahovat ani výše nákladů na výrobu zboží

 • nabídka převyšuje poptávku → tržní cena je příliš vysoká, přebytek zboží, výrobci musí cenu snížit

 • poptávka převyšuje nabídku → tržní cena je příliš nízká, nedostatek zboží

 • trh stále inklinuje k rovnovážnému stavu

Témata, do kterých materiál patří