Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo obchodních korporací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Přechod družstevního podílu

 • stanovy mohou přechod družstevního podílu vyloučit (nelze v bytovém družstvu)

 • pokud dědic nechce být členem družstva, může svou účast vypovědět nejpozději do 1 měsíce od té doby, kdy se stal dědicem – pokud tak učiní, platí, že se členem družstva nestal

 • souhlas s přechodem je opět možné podmínit souhlasem představenstva

Zvýšení členského vkladu

 • základní členský vklad, sjednaný ve stanovách, lze měnit, pokud tak stanovy určí

 • ze strany člena družstva lze členský vklad zvyšovat pouze jednou za tři roky a maximálně na trojnásobek stávající výše

 • členská schůze může rozhodnout, že členský vklad zvýší všem členům poměrně z vlastních zdrojů, toto lze však učinit pouze za předpokladu, že účetní uzávěrka družstva je ověřena auditorem bez výhrad a není využit rezervní fond

Snížení členského vkladu

 • rozhodne-li členská schůze o snížení základního členského vkladu, je představenstvo povinno toto rozhodnutí zveřejnit

 • s tím je nutné vyzvat všechny známé věřitele družstva, aby přihlásili své pohledávky vůči družstvu

 • těm, kteří svou pohledávku přihlásili včas, poskytne družstvo přiměřené zajištění nebo tuto pohledávku uspokojí

Orgány družstva

 • orgány družstva jsou

  • členská schůze (shromáždění delegátů)

  • představenstvo

  • kontrolní komise

  • jiné orgány zřízené stanovami

  • členy orgánů mohou být pouze členové družstva

 • funkční období člena orgánu nesmí být delší než 5 let, přičemž funkční období končí všem členům stejně

Členská schůze

 • členská schůze je nejvyšším orgánem družstva (podobně jako valná hromada u s.r.o.)

 • právo účastnit se členské schůze mají

  • členové družstva

  • likvidátor

  • a další osoby, o nichž to stanoví zákon

 • členská schůze je svolána svolavatelem, a to nejméně 15 dní předem; pozvánku na členskou schůzi je třeba zaslat na adresu členů v seznamu členů a také zveřejnit na internetových stránkách

 • pozvánka musí obsahovat také návrh programu členské schůze

 • pokud je záměrem změna stanov, musí pozvánka obsahovat také konkrétní návrh těchto změn

 • představenstvo má povinnost svolávat členskou schůzi pravidelně, nejméně jednou za účetní období, podobně jako u jiných obchodních korporací

 • představenstvo je dále povinno svolat členskou schůzi, jestliže

  • je to v důležitém zájmu družstva

  • ztráta družstva dosáhla takové výše, že v případě jejího uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu

  • družstvo se dostalo do úpadku nebo mu úpadek hrozí

  • o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10% členů družstva, kteří mají dohromady alespoň jednu pětinu hlasů podle jejich podílu

 • členská schůze je schopná se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů mající většinu všech hlasů

Témata, do kterých materiál patří