Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo obchodních korporací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

utajovanou informaci požadovaná informace je veřejně dostupnáprávo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady Kvalifikovaný akcionář tzv. kvalifikovaný akcionář požívá zvláštních výhod stanovených zákonemjedná se o akcionáře, který vlastní určité procento akcií, a to v závislosti na výši základního kapitálu společnosti 100 mil. Kč a nižší – alespoň 5% vyšší než 100 mil. Kč – alespoň 3% vyšší než 500 mil. Kč – alespoň 1%mezi práva kvalifikovaného akcionáře patří zejména: právo pořádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu právo na to, aby byl na pořad valné hromady zařazena jím určená záležitost právo požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva Orgány společnosti existují dva systémy orgánů akciové společnosti, monistický a dualistický dualistický systém: statutární orgán – představenstvo v čele s předsedou dozorčí rada monistický systém statutární orgán – statutární ředitel namísto dozorčí rady správní rada nebo předseda správní rady Dualistický systém statutárním orgánem jepředstavenstvo, kterému, podobně jako jednatelům u s.r.o., náleží obchodní vedení společnosti; nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedenípředstavenstvo má ze zákona 3 členy (počet může upravit společenská smlouva), přičemž představenstvo volí a odvolává svého předsedudélka funkčního období člena představenstva je ze zákona 1 rok; členové představenstva jsou voleni valnou hromadoupředstavenstvořídí společnost, zajišťuje vedení účetnictví a dalších podobných evidencí a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztrátypředstavenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen představenstva má 1 hlasčlen představenstva nesmí podnikat v obdobném oboru jako společnost či se nesmí účastnit podnikání jiné osoby v obdobném oboru jako společník dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti (=kontrolní orgán) nikdo nesmí dozorčí radě udělovat pokyny týkající se této její zákonné povinnostidozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolovat vedené účetnictví a přezkoumávat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku či úhradu ztrátydozorčí rada má ze zákona 3 členy, které volí valná hromada; dozorčí rada pak volí a odvolává svého předsedudélka funkčního období člena dozorčí rady jsou 3 rokyčlen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo osobou oprávněnou jednat za společnost (např. prokurista) – aby byla zachována objektivita a schopnost plnit funkci dozorčí radypro člena dozorčí rady platí obdobný zákaz konkurence jako pro člena představenstva Monistický systém zjednodušený systém, který mohou využít např. menší společnostipředstavenstvo nahrazujestatutární řediteldozorčí radu nahrazuje správní rada, která má ze zákona 3 členysprávní rada určujezákladní zaměření obchodního vedení a dohlíží na jeho řádný výkondo působnosti správní rady náleží všechny záležitosti týkající se společnosti, kromě těch, které zákon výslovně přiznává valné hromaděsprávní rada volí svého předsedustatutárnímu řediteli náleží plné obchodní vedení společnosti podle základního zaměření, které poskytla správní radastatutárním ředitelem může být i předseda správní radyteoreticky je tedy možné, společnost řídli pouze jeden člověk, který bude zároveň statutárním ředitelem a předsedou jednočlenné správní rady Zvyšování základního kapitálu zvýšit základní kapitál společnosti lze vydání dalších akcií, ovšem pouze v případě, že již byl splacen emisní kurz dříve upsaných akciíkaždý akcionář má přednostní právo na akcie takto vydávané podle rozsahu jeho podílu; nemá-li zájem, mají přednostní právo k těmto akciím i ostatní akcionáři, až následně mohou být akcie nabídnuty například na základě veřejné nabídky 4.Družstvo podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), je družstvo „společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání“družstvo má nejméně 3 členyfirma (název) družstva musí obsahovat název „družstvo“, aby byla evidentní právní forma Stanovy družstva namísto společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny má družstvostanovystanovy musí obsahovat: firmu (název) družstva předmět podnikání nebo činnosti výši základního členského vkladu, popř. vstupního vkladu způsob a lhůtu splácení těchto vkladů počet členů představenstva a kontrolní komise a délku funkčního období podmínky vzniku členství … Založení družstva družstvo je založeno prostřednictvímustavující členské schůze, kterou svo

Témata, do kterých materiál patří