Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo obchodních korporací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Převod a přechod podílu

 • podíl je možné převést na jiného společníka (lze podmínit souhlasem valné hromady či jiného orgánu)

 • převést podíl na osobu, která není společníkem, lze jen se souhlasem valné hromady

 • přechod podílu = dědění

 • dědic může požadovat zrušení své účasti ve společnosti soudem, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval

Ostatní způsoby zániku

 • společník může vystoupit, jen připouští-li to zákon, např. když nesouhlasí s usnesením valné hromady o změně povahy podnikání společnosti

 • je možné uzavřít dohodu o ukončení účasti s ostatními společníky

 • je možné vyloučit společníka ze společnosti, porušuje-li zvlášť závažným způsobem své povinnosti

Jednatelé

 • statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů

 • jednatelé vykonávají obchodní vedení společnosti a nikdo není oprávněn udělovat jednateli pokyny ohledně obchodního vedení společnosti – ani společníci! Ti je mohou pouze prostřednictvím valné hromady odvolat/podat žalobu (viz výše)

 • jednatel zajišťuje řádný chod společnosti, dohlíží na vedení účetnictví a předepsaných evidencí

 • od roku 2014 může být jednatelem i právnická osoba

 • jednatel nesmí bez souhlasu společníků

  • podnikat ve stejném oboru jako společnost

  • být členem statutárního orgánu jiné PO s obdobným předmětem činnosti (nejedná-li se o koncern)

  • být společníkem v jiné obchodní korporaci s obdobným předmětem podnikání

 • jednatelé se zapisují do OR, nemusí však být určeni ve společenské smlouvě (pouze jejich počet)

 • je možné ve společenské smlouvě sjednat, že jednatelé budou představovat kolektivní orgán, jinak jednají za společnost každý zvlášť

Dozorčí rada

 • dozorčí rada = volitelný orgán

 • dozorčí rada

  • dohlíží na činnost jednatelů

  • kontroluje vedené účetnictví

  • podává o své činnosti zprávu valné hromadě

  • členem nemůže být jednatel, prokurista atd.

3. Akciová společnost

 • akciová společnost je nejvýraznější kapitálovou společností

 • zákon ji definuje jako „společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií“ (§243 ZOK)

 • tato forma společnosti je vhodná pro společnosti s účastní mnoha společníků a s velkým majetkem

 • minimální výše základního kapitálu akciové společnosti jsou 2.000.000 Kč nebo 80.000 EUR

název (firma) společnosti musí obsahovat jedno z následujících označení:

 • „akciová společnost“

 • „akc. spol.“

 • „a.s.“

akcionář je člověk, který vlastní akcie společnosti

 • společnost má povinnost zacházet za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně a nesmí žádného akcionáře zvýhodňovat

 • akcionář má podobná práva jak společník společnosti s ručením omezeným, tedy zejména hlasovat na valné hromadě a právo na podíl na zisku společnosti

akcie = cenný papír představující podíl akcionáře na společnosti, s nímž jsou spojena práva a povinnosti akcionáře

Témata, do kterých materiál patří