Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo obchodních korporací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

příplatková povinnost ve společenské smlouvě lze sjednat, že společnost může usnesením valné hromady uložit společníkům povinnost poskytnoutpeněžitý příplatek tyto příplatky jsou poskytovány podle výše podílů jednotlivých společníků povinnost odevzdat kmenový list právo na informace společník má právo požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do jejích dokladů a kontrolovat údaje v nich obsaženéjednatelé mohou odepřít poskytnutí informace, pokudjde o utajovanou informacitato informace je veřejně dostupná právo na podíl za zisku (právo na podíl na likvidačním zůstatku) na konci účetního období rozhodne valná hromada o tom, zda a v jaké míře bude zisk společnosti rozdělen mezi společníkyzisk, který je vyčleněn k rozdělení, je poté vyplacen společníkům podle jejich podílů (je možné ve společenské smlouvě upravit jinak)zisk se vyplácí zpravidla v penězích, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet společníkadaňová nevýhoda s.r.o.: zisk, který je vyplácen, je po zdanění daní z příjmů právnických osob; společník ho však musí dále zdanit daní z příjmů fyzických osob Společnická žaloba každý společník se může domáhat náhrady škody proti jednateli, členu dozorčí rady nebo vlivné osobělze i proti bývalému jednateliv tomto řízení zastupuje společnost tento společník (v případě přechodu/převodu podílu jeho právní nástupce) Valná hromada valná hromada je nejvyšším orgánem s.r.o.v případě, že má společnost pouze jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento jediný společníkusnášeníschopnost valné hromady valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří alespoň polovinu všech hlasů, přičemž 1 Kč vkladu = jeden hlas valná hromada se usnáší prostou většinou hlasů přítomných společníků vyjma případů podle §171 odst. 1 ZOKu: rozhodnutí o změně společenské smlouvy rozhodnutí o zrušení společnosti …v určitých případech společník své hlasovací právo nevykonává: rozhoduje-li se o jeho vyloučení rozhoduje-li se o jeho nepeněžitém vkladu… Svolání valné hromady jednatel je povinen svolat valnou hromadu společnosti alespoň jednou za účetní období, minimálně za účelem projednání toho, jaká část ze zisku společnosti bude rozdělena společníkům, a k projednání účetní závěrkyjednatel je dále povinen svolat valnou hromadu bez zbytečných odkladů poté co zjistí, že společnosti hrozí úpadek je ohrožen cíl sledovaný společností z jiných vážných důvodů termín je třeba oznámit nejméně 15 dnů přede dnem konánísoučástí pozvánky je také návrh programu jednánízáležitosti, které nejsou v pozvánce uvedeny, je možné projednat jen, souhlasí-li s tím všichni společnícipo ukončení valné hromady je zapisovatel povinen do 15 dnů vyhotovit zápis a zaslat ho všem společníkům Působnost valné hromady forma rozhodnutí: usnesenípůsobnost VH: změna obsahu společenské smlouvy změna výše základního kapitálu volba a odvolání jednatele volba a odvolání dozorčí rady volba a odvolání likvidátora udělení prokury schvalování účetní závěrky rozhodování o zrušení společnosti rozhodování o přeměně společnosti … Zánik účasti společníka společník se může přestat podílet na společnosti následujícími způsoby: převod podílu přechod podílu vystoupení společníka vyloučení společníka dohoda o ukončení účasti společníka zrušení účasti společníka soudem Převod a přechod podílu podíl je možné převést na jiného společníka (lze podmínit souhlasem valné hromady či jiného orgánu)převést podíl na osobu, která není společníkem, lze jen se souhlasem valné hromadypřechod podílu = děděnídědic může požadovat zrušení své účasti ve společnosti soudem, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval Ostatní způsoby zániku společník můževystoupit, jen připouští-li to zákon, např. když nesouhlasí s usnesením valné hromady o změně povahy podnikání společnostije možné uzavřítdohodu o ukončení účasti s ostatními společníkyje možnévyloučit společníka ze společnosti, porušuje-li zvlášť závažným způsobem své povinnosti Jednatelé statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelůjednatelé vykonávajíobchodní vedení společnosti a nikdo není oprávněn udělovat jednateli pokyny ohledně obchodního vedení společnosti – ani společníci! Ti je mohou pouze prostřednictvím valné hromady odvolat/podat žalobu (viz výše)jednatel zajišťuje řádný chod společnosti, d

Témata, do kterých materiál patří