Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo obchodních korporací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů

 • právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové družstva

 • každý člen má ze zákona 1 hlas, nestanoví-li stanovy jinak

 • v určitých případech má každý člen družstva vždy pouze 1 hlas (např. zrušení družstva)

 • členská schůze rozhoduje o:

  • změně stanov

  • volbě a odvolání členů představenstva

  • schválení účetní závěrky

  • rozdělení zisku

  • vydání dluhopisů

  • přeměně družstva

  • zrušení družstva

  • volbě likvidátora

 • Shromáždění delegátů

  • ve velkých družstvech, které mají 200 a více členů, je možné působnost členské schůze přenést na shromáždění delegátů

  • v takovém případě je třeba ve stanovách zařadit členy družstva do jednotlivých volebních obvodů delegátů

  • za každý volební obvod se volí 1 delegát, na shromáždění delegátů pak mohou hlasovat pouze takto zvolení delegáti nebo jejich náhradníci

  Představenstvo

  • představenstvo je statutárním orgánem družstva, stejně jako u akciové společnosti

  • představenstvu přísluší obchodní vedení družstva a zajišťuje řádné vedení povinných evidencí (účetnictví apod.)

  • ze zákona má představenstvo 3 členy a volí ze svých řad svého předsedu

  • Pro člena představenstva platí stejný zákaz konkurence jako u akciové společnosti, nesmí tedy podnikat ve stejném oboru, být statutárním orgánem v jiné společnosti nebo členem kontrolní komise

  Kontrolní komise

  • kontrolní komise plné dozorčí funkci v družstvu, kontroluje veškerou jeho činnost, projednává stížnosti členů a má právo nahlížet do veškerých dokladů družstva

  • kontrolní komise musí být při svém výkonu nezávislá

  • členové kontrolní komise mají právo se účastnit jednání představenstva popř. jiného orgánu zřízeného stanovami

  • kontrolní komise má 3 členy, kteří volí předsedu, a taktéž pro ně platí zákaz konkurence

  Malé družstvo

  • v případě, že družstvo má méně než 50 členů, lze ve stanovách sjednat, že se nezřizuje představenstvo a namísto něj je zřízen předseda družstva

  • kontrolní komise se v malém družstvu nezřizuje, její působnost vykonává členská schůze

  Bytové družstvo

  • jedná se o speciální typ družstva, jehož účelem je zajišťování bytových potřeb svých členů

  • firma (název) musí obsahovat spojení „bytové družstvo“

  • družstevní byty

  • platí zde specifická pravidla pro převod a přechod podílu a pro společné členství manželů v družstvu

  • bytové družstvo může vykonávat i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů

  Sociální družstvo

  • jedná se o speciální typ družstva, jehož účelem je uskutečňování prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti a podpora pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti

  • firma (název) musí obsahovat spojení „sociální družstvo“

  • členem může být pouze fyzický osoba, která vykonává práci pro družstvo, ať už na základě pracovního poměru, nebo zadarmo

  Témata, do kterých materiál patří