Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo obchodních korporací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

lávásvolavatelsvolavatel vypracuje návrh stanovčlenské schůze se zúčastní osoba, která podala přihlášku k rukám svolavatele a nevzala ji zpět do zahájení ustavující schůzeosoba, která podala přihlášku do zakládaného družstva do zahájení ustavující schůze, její přihláška byla schválena a splnila podmínky pro členství vyjma splacení vkladu, je považována zazakladatele Členství ve družstvu členství ve družstvu vzniká pro zakladatele založením družstvačlenství může vzniknout i později dnem rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí za členao přijetí do družstva, není-li ujednáno jinak, rozhoduje představenstvo družstvačlenství ve družstvu vzniká na dobu neurčitouje možné, aby podmínkou členství družstva bylpracovní poměr člena družstva k družstvučlenem tohoto družstva tak může být pouze osoba, která je způsobilá k uzavření pracovní smlouvyčlenství vzniká dnem vzniku pracovního poměru a končí dnem jeho zániku Seznam členů družstvo je povinno vést seznam svých členůdo tohoto seznamu se zapisuje jméno a bydliště, den a způsob vzniku členství a výše členského vkladukaždý člen má právo do tohoto seznamu nahlížet a obdržet potvrzení o svém členství a opis seznamu členů Práva a povinnosti členů člen družstva má právo zejména volit a být volen do orgánů družstva účastnit se řízení a rozhodování v družstvu podílet se na výhodách poskytovaných družstvem člen družstva je povinen zejména dodržovat stanovy dodržovat rozhodnutí orgánů družstva je možné určit, že některá práva má člen družstva podle délky členství ve družstvu Obsah členství ve družstvu ze členství ve družstvu zpravidla nevyplývá podíl na zisku družstva, je však možné to ve stanovách družstva sjednatpodíl se případně určuje obdobně jako u jiných korporací, tedy jako vkladová povinnost člena k celému základnímu kapitálu družstva; u členů, kteří byli členy družstva jen část účetního období, se podíl na zisku poměrně zkrátínapř. u bytového družstva vzniká členstvím ve družstvu právo na užívání družstevního bytukaždý člen má právo domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu družstva Uhrazovací povinnost pokud tak určí stanovy družstva, může členská schůze uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty družstvavýše této uhrazovací povinnosti musí být pro všechny členy stejná a nesmí přesahovat trojnásobek základního členského vkladuuhrazovací povinnost lze uložit i opakovaně, v souhrnu však nesmí překročit výše popsaný limituhrazovací povinnost je možné uložit jen těm členům družstva, kteří způsobili ztrátu nebo se na jejím vzniku podíleli Vyloučení člena člen může být z družstva vyloučen, pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti či přestal splňovat podmínky pro členstvínejprve je nutné udělit členovi výstrahuo vyloučení člena rozhoduje představenstvo, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo o důvodu pro vyloučení dozvědělo, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod nastalčlen může proti tomuto rozhodnutí podat námitky Družstevní podíl podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvukaždý člen může mít pouze jeden družstevní podíl ve družstvustanovy mohou vyloučit, aby byl družstevní podíl ve spoluvlastnictvídružstvo nemůže nabýt vlastní družstevní podíl, ledaže se jedná o přeměnu (podle jiného právního předpisu) Převod družstevního podílu převod (ani přechod) není přípustný, je-li podmínkou členství pracovní poměr člena k družstvupřevod je možný pouze na osobu, která se podle zákona nebo stanov může stát členem družstvana jiného člena – pokud to stanovy nezakazujína osobu, která není členem – pokud to stanovy povolují obojí je možné podmínit souhlasem představenstva převodce ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny Přechod družstevního podílu stanovy mohou přechod družstevního podílu vyloučit (nelze v bytovém družstvu)pokud dědic nechce být členem družstva, může svou účast vypovědět nejpozději do 1 měsíce od té doby, kdy se stal dědicem – pokud tak učiní, platí, že se členem družstva nestalsouhlas s přechodem je opět možné podmínit souhlasem představenstva Zvýšení členského vkladu základní členský vklad, sjednaný ve stanovách, lze měnit, pokud tak stanovy určíze strany člena družstva lze členský vklad zvyšovat pouze jednou za tři roky a maximálně na trojnásobek stávající výšečlenská schůze může rozhodnout, že členský vklad zvýší všem členům poměrněz vlastních zdrojů, toto lze však učinit pouze za předpokladu, že účetní uzávěrka družstva je ověřena auditorem bez výhrad a není využit rezervní fond Snížení členského vkladu rozhodne-li členská schůze o snížení základního členského vkladu, je představenstvo povinno toto rozhodnutí zveřejnits tím je nutné vyzvat všechny známé věřitele družstva, aby přihlásili své pohledávky vůči družstvutěm, kteří svou pohledávku přihlásili včas, poskytne družstvo přiměřené zajištění nebo tuto pohledávku uspokojí Orgány družstva orgány družstva jsou členská schůze (shromáždění delegátů) představenstvo kontrolní komise jiné orgány zřízené stanovami

Témata, do kterých materiál patří