Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo obchodních korporací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • akcie může být cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír

  • cenný papír – listina ve fyzické podobě

  • zaknihovaný cenný papír = záznam v (elektronické) evidenci

  • akcie může mít formu (zaknihovaného) cenného papíru na řad nebo na doručitele

Akcie na řad/na jméno

 • akcie ve formě cenného papíru na řad se označuje jako akcie na jméno

 • akcie se převádí rubopisem(передаточная надпись), tedy tak, že se na akcii uvede jednoznačná identifikace dalšího nabyvatele a k účinnosti tohoto převodu je nutné změnu oznámit akciové společnosti

 • u těchto akcií je zjevné, kdo je vlastní

Akcie na doručitele/na majitele

 • akcie ve formě cenného papíru na doručitele se označuje jako akcie na majitele

 • tuto akcii lze neomezeně převést, pouhým předáním, majitel akcie na ní není uveden

 • tyto akcie mohou být vydány pouze jako zaknihovaný cenný papír

Další druhy akcií

 • akcie se dále dělí na akcie kusové a se jmenovitou hodnotou

 • kusové akcie nemají hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu (vydá-li tedy společnosti 20 akcií, představuje jedna podíl 5%)

 • akcie se jmenovitou hodnotou naopak jmenovitou hodnotu mají

 • vydá-li společnost kusové akcie, nemůže zároveň vydat akcie se jmenovitou hodnotou

 • dále lze rozlišovat akcie kmenové a prioritní

 • kmenové akcie jsou takové akcie, se kterými není spojeno žádné zvláštní právo

 • s prioritními akciemi jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na zisku nebo na likvidačním zůstatku společnosti

 • lze vydat i akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo; souhrn jmenovitých hodnot takových akcií však nesmí přesáhnout 90% základního kapitálu

Samostatně převoditelná práva

 • obecně se převodem akcie převádí všechna práva s ní spojená

 • některá práva však lze převádět samostatně:

  • právo na vyplacení podílu na zisku

  • přednostní právo na upisování akcií

  • právo na podíl na likvidačním zůstatku

  • samostatně nelze převést hlasovací právo

 • důležitý pro určení, kdo je držitelem kterého práva, je tzv. rozhodný den – uplatňovat práva může osoba, která je jejím držitelem právě v tento den

Práva a povinnosti akcionáře

 • vkladová povinnost

  • akcionář je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do jednoho roku ode dne vzniku společnosti (případně od okamžiku zvýšení základního kapitálu)

  • emisní kurz nemůže být nižší než jmenovitá hodnota akcie

  • emisní ážio = rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcie

  • hlasovací právo

  • akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní

  • toto právo není samostatně převoditelné

 • právo na vysvětlení

  • akcionář je oprávněn požadovat na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu

Témata, do kterých materiál patří