Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo obchodních korporací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

právo na podíl za zisku (právo na podíl na likvidačním zůstatku)

 • na konci účetního období rozhodne valná hromada o tom, zda a v jaké míře bude zisk společnosti rozdělen mezi společníky

 • zisk, který je vyčleněn k rozdělení, je poté vyplacen společníkům podle jejich podílů (je možné ve společenské smlouvě upravit jinak)

 • zisk se vyplácí zpravidla v penězích, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet společníka

 • daňová nevýhoda s.r.o.: zisk, který je vyplácen, je po zdanění daní z příjmů právnických osob; společník ho však musí dále zdanit daní z příjmů fyzických osob

Společnická žaloba

 • každý společník se může domáhat náhrady škody proti jednateli, členu dozorčí rady nebo vlivné osobě

 • lze i proti bývalému jednateli

 • v tomto řízení zastupuje společnost tento společník (v případě přechodu/převodu podílu jeho právní nástupce)

Valná hromada

 • valná hromada je nejvyšším orgánem s.r.o.

 • v případě, že má společnost pouze jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento jediný společník

 • usnášeníschopnost valné hromady

  • valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří alespoň polovinu všech hlasů, přičemž 1 Kč vkladu = jeden hlas

  • valná hromada se usnáší prostou většinou hlasů přítomných společníků vyjma případů podle §171 odst. 1 ZOKu:

   • rozhodnutí o změně společenské smlouvy

   • rozhodnutí o zrušení společnosti

 • v určitých případech společník své hlasovací právo nevykonává:

  • rozhoduje-li se o jeho vyloučení

  • rozhoduje-li se o jeho nepeněžitém vkladu…

Svolání valné hromady

 • jednatel je povinen svolat valnou hromadu společnosti alespoň jednou za účetní období, minimálně za účelem projednání toho, jaká část ze zisku společnosti bude rozdělena společníkům, a k projednání účetní závěrky

 • jednatel je dále povinen svolat valnou hromadu bez zbytečných odkladů poté co zjistí, že

  • společnosti hrozí úpadek

  • je ohrožen cíl sledovaný společností

  • z jiných vážných důvodů

  • termín je třeba oznámit nejméně 15 dnů přede dnem konání

 • součástí pozvánky je také návrh programu jednání

 • záležitosti, které nejsou v pozvánce uvedeny, je možné projednat jen, souhlasí-li s tím všichni společníci

 • po ukončení valné hromady je zapisovatel povinen do 15 dnů vyhotovit zápis a zaslat ho všem společníkům

Působnost valné hromady

 • forma rozhodnutí: usnesení

 • působnost VH:

  • změna obsahu společenské smlouvy

  • změna výše základního kapitálu

  • volba a odvolání jednatele

  • volba a odvolání dozorčí rady

  • volba a odvolání likvidátora

  • udělení prokury

  • schvalování účetní závěrky

  • rozhodování o zrušení společnosti

  • rozhodování o přeměně společnosti

Zánik účasti společníka

 • společník se může přestat podílet na společnosti následujícími způsoby:

  • převod podílu

  • přechod podílu

  • vystoupení společníka

  • vyloučení společníka

  • dohoda o ukončení účasti společníka

  • zrušení účasti společníka soudem

Témata, do kterých materiál patří