Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo obchodních korporací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ohlíží na vedení účetnictví a předepsaných evidencíod roku 2014 může být jednatelem iprávnická osobajednatel nesmí bez souhlasu společníků podnikat ve stejném oboru jako společnost být členem statutárního orgánu jiné PO s obdobným předmětem činnosti (nejedná-li se o koncern) být společníkem v jiné obchodní korporaci s obdobným předmětem podnikání jednatelé se zapisují do OR, nemusí však být určeni ve společenské smlouvě (pouze jejich počet)je možné ve společenské smlouvě sjednat, že jednatelé budou představovat kolektivní orgán, jinak jednají za společnost každý zvlášť Dozorčí rada dozorčí rada = volitelný orgándozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů kontroluje vedené účetnictví podává o své činnosti zprávu valné hromadě členem nemůže být jednatel, prokurista atd. 3.Akciová společnost akciová společnost je nejvýraznějšíkapitálovou společnostízákon ji definuje jako „společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií“ (§243 ZOK)tato forma společnosti je vhodná pro společnosti s účastní mnoha společníků a s velkým majetkemminimální výše základního kapitálu akciové společnosti jsou 2.000.000 Kč nebo 80.000 EUR název (firma) společnosti musí obsahovat jedno z následujících označení: „akciová společnost“ „akc. spol.“ „a.s.“ akcionářje člověk, který vlastní akcie společnosti společnost má povinnost zacházet za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně a nesmí žádného akcionáře zvýhodňovatakcionář má podobná práva jak společník společnosti s ručením omezeným, tedy zejména hlasovat na valné hromadě a právo na podíl na zisku společnosti akcie = cenný papír představující podíl akcionáře na společnosti, s nímž jsou spojena práva a povinnosti akcionáře akcie může být cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír cenný papír – listina ve fyzické podobě zaknihovaný cenný papír = záznam v (elektronické) evidenci akcie může mít formu (zaknihovaného) cenného papíruna řad nebona doručitele Akcie na řad/na jméno akcie ve forměcenného papíru na řad se označuje jakoakcie na jménoakcie se převádí rubopisem(передаточная надпись), tedy tak, že se na akcii uvede jednoznačná identifikace dalšího nabyvatele a k účinnosti tohoto převodu je nutné změnu oznámit akciové společnostiu těchto akcií je zjevné, kdo je vlastní Akcie na doručitele/na majitele akcie ve forměcenného papíru na doručitelese označuje jako akcie na majiteletuto akcii lze neomezeně převést, pouhým předáním, majitel akcie na ní není uvedentyto akcie mohou být vydány pouze jako zaknihovaný cenný papír Další druhy akcií akcie se dále dělí na akciekusové a sejmenovitou hodnotoukusovéakcie nemají hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu (vydá-li tedy společnosti 20 akcií, představuje jedna podíl 5%)akcie se jmenovitou hodnotou naopak jmenovitou hodnotu majívydá-li společnost kusové akcie, nemůže zároveň vydat akcie se jmenovitou hodnotou dále lze rozlišovat akciekmenové aprioritníkmenové akcie jsou takové akcie, se kterými není spojeno žádné zvláštní právosprioritními akciemi jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na zisku nebo na likvidačním zůstatku společnostilze vydat i akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo; souhrn jmenovitých hodnot takových akcií však nesmí přesáhnout 90% základního kapitálu Samostatně převoditelná práva obecně se převodem akcie převádí všechna práva s ní spojenáněkterá práva však lze převádět samostatně: právo na vyplacení podílu na zisku přednostní právo na upisování akcií právo na podíl na likvidačním zůstatku … samostatně nelze převést hlasovací právodůležitý pro určení, kdo je držitelem kterého práva, je tzv.rozhodný den – uplatňovat práva může osoba, která je jejím držitelem právě v tento den Práva a povinnosti akcionáře vkladová povinnost akcionář je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do jednoho roku ode dne vzniku společnosti (případně od okamžiku zvýšení základního kapitálu) emisní kurz nemůže být nižší než jmenovitá hodnota akcie emisní ážio = rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcie hlasovací právo akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní toto právo není samostatně převoditelnéprávo na vysvětlení akcionář je oprávněn požadovat na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu toto lze odmítnout, pokud by poskytnutí informace mohlo přivodit společnosti újmu jde o vnitřní nebo

Témata, do kterých materiál patří