Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo obchodních korporací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • toto lze odmítnout, pokud by

  • poskytnutí informace mohlo přivodit společnosti újmu

  • jde o vnitřní nebo utajovanou informaci

  • požadovaná informace je veřejně dostupná

 • právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady

 • Kvalifikovaný akcionář

  • tzv. kvalifikovaný akcionář požívá zvláštních výhod stanovených zákonem

  • jedná se o akcionáře, který vlastní určité procento akcií, a to v závislosti na výši základního kapitálu společnosti

   • 100 mil. Kč a nižší – alespoň 5%

   • vyšší než 100 mil. Kč – alespoň 3%

   • vyšší než 500 mil. Kč – alespoň 1%

  • mezi práva kvalifikovaného akcionáře patří zejména:

   • právo pořádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu

   • právo na to, aby byl na pořad valné hromady zařazena jím určená záležitost

   • právo požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva

  Orgány společnosti

  • existují dva systémy orgánů akciové společnosti, monistický a dualistický

  dualistický systém:

  • statutární orgán – představenstvo v čele s předsedou

  • dozorčí rada

  monistický systém

  • statutární orgán – statutární ředitel

  • namísto dozorčí rady správní rada nebo předseda správní rady

  Dualistický systém

  • statutárním orgánem je představenstvo, kterému, podobně jako jednatelům u s.r.o., náleží obchodní vedení společnosti; nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení

  • představenstvo má ze zákona 3 členy (počet může upravit společenská smlouva), přičemž představenstvo volí a odvolává svého předsedu

  • délka funkčního období člena představenstva je ze zákona 1 rok; členové představenstva jsou voleni valnou hromadou

  • představenstvo řídí společnost, zajišťuje vedení účetnictví a dalších podobných evidencí a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty

  • představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen představenstva má 1 hlas

  • člen představenstva nesmí podnikat v obdobném oboru jako společnost či se nesmí účastnit podnikání jiné osoby v obdobném oboru jako společník

  dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti (= kontrolní orgán)

  • nikdo nesmí dozorčí radě udělovat pokyny týkající se této její zákonné povinnosti

  • dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolovat vedené účetnictví a přezkoumávat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku či úhradu ztráty

  • dozorčí rada má ze zákona 3 členy, které volí valná hromada; dozorčí rada pak volí a odvolává svého předsedu

  • délka funkčního období člena dozorčí rady jsou 3 roky

  • člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo osobou oprávněnou jednat za společnost (např. prokurista) – aby byla zachována objektivita a schopnost plnit funkci dozorčí rady

  • pro člena dozorčí rady platí obdobný zákaz konkurence jako pro člena představenstva

  Témata, do kterých materiál patří