Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo obchodních korporací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

členy orgánů mohou být pouze členové družstvafunkční období člena orgánu nesmí být delší než 5 let, přičemž funkční období končí všem členům stejně Členská schůze členská schůze je nejvyšším orgánem družstva (podobně jako valná hromada u s.r.o.)právo účastnit se členské schůze mají členové družstva likvidátor a další osoby, o nichž to stanoví zákon členská schůze je svolána svolavatelem, a to nejméně 15 dní předem; pozvánku na členskou schůzi je třeba zaslat na adresu členů v seznamu členů a také zveřejnit na internetových stránkáchpozvánka musí obsahovat také návrh programu členské schůzepokud je záměrem změna stanov, musí pozvánka obsahovat také konkrétní návrh těchto změnpředstavenstvo má povinnost svolávat členskou schůzi pravidelně, nejméně jednou za účetní období, podobně jako u jiných obchodních korporacípředstavenstvo je dále povinno svolat členskou schůzi, jestliže je to v důležitém zájmu družstva ztráta družstva dosáhla takové výše, že v případě jejího uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu družstvo se dostalo do úpadku nebo mu úpadek hrozí o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10% členů družstva, kteří mají dohromady alespoň jednu pětinu hlasů podle jejich podílučlenská schůze je schopná se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů mající většinu všech hlasůčlenská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členůprávo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové družstvakaždý člen má ze zákona 1 hlas, nestanoví-li stanovy jinakv určitých případech má každý člen družstva vždy pouze 1 hlas (např. zrušení družstva)členská schůze rozhoduje o: změně stanov volbě a odvolání členů představenstva schválení účetní závěrky rozdělení zisku vydání dluhopisů přeměně družstva zrušení družstva volbě likvidátora … Shromáždění delegátů ve velkých družstvech, které mají 200 a více členů, je možné působnost členské schůze přenést na shromáždění delegátův takovém případě je třeba ve stanovách zařadit členy družstva do jednotlivých volebních obvodů delegátůza každý volební obvod se volí 1 delegát, na shromáždění delegátů pak mohou hlasovat pouze takto zvolení delegáti nebo jejich náhradníci Představenstvo představenstvo jestatutárním orgánem družstva, stejně jako u akciové společnostipředstavenstvu přísluší obchodní vedení družstva a zajišťuje řádné vedení povinných evidencí (účetnictví apod.)ze zákona má představenstvo 3 členy a volí ze svých řad svého předseduPro člena představenstva platí stejný zákaz konkurence jako u akciové společnosti, nesmí tedy podnikat ve stejném oboru, být statutárním orgánem v jiné společnosti nebo členem kontrolní komise Kontrolní komise kontrolní komise plné dozorčí funkci v družstvu, kontroluje veškerou jeho činnost, projednává stížnosti členů a má právo nahlížet do veškerých dokladů družstvakontrolní komise musí být při svém výkonu nezávisláčlenové kontrolní komise mají právo se účastnit jednání představenstva popř. jiného orgánu zřízeného stanovamikontrolní komise má 3 členy, kteří volí předsedu, a taktéž pro ně platí zákaz konkurence Malé družstvo v případě, že družstvo má méně než 50 členů, lze ve stanovách sjednat, že se nezřizuje představenstvo anamísto něj je zřízen předseda družstvakontrolní komise se v malém družstvu nezřizuje, její působnost vykonáváčlenská schůze Bytové družstvo jedná se o speciální typ družstva, jehož účelem je zajišťování bytových potřeb svých členůfirma (název) musí obsahovat spojení „bytové družstvo“družstevní bytyplatí zde specifická pravidla pro převod a přechod podílu a pro společné členství manželů v družstvubytové družstvo může vykonávat i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů Sociální družstvo jedná se o speciální typ družstva, jehož účelem je uskutečňování prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti a podpora pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnostifirma (název) musí obsahovat spojení „sociální družstvo“členem může být pouze fyzický osoba, která vykonává práci pro družstvo, ať už na základě pracovního poměru, nebo zadarmo

Témata, do kterých materiál patří