Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo obchodních korporací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Seznam členů

 • družstvo je povinno vést seznam svých členů

 • do tohoto seznamu se zapisuje jméno a bydliště, den a způsob vzniku členství a výše členského vkladu

 • každý člen má právo do tohoto seznamu nahlížet a obdržet potvrzení o svém členství a opis seznamu členů

Práva a povinnosti členů

 • člen družstva má právo zejména

  • volit a být volen do orgánů družstva

  • účastnit se řízení a rozhodování v družstvu

  • podílet se na výhodách poskytovaných družstvem

  • člen družstva je povinen zejména

  • dodržovat stanovy

  • dodržovat rozhodnutí orgánů družstva

je možné určit, že některá práva má člen družstva podle délky členství ve družstvu

Obsah členství ve družstvu

 • ze členství ve družstvu zpravidla nevyplývá podíl na zisku družstva, je však možné to ve stanovách družstva sjednat

 • podíl se případně určuje obdobně jako u jiných korporací, tedy jako vkladová povinnost člena k celému základnímu kapitálu družstva; u členů, kteří byli členy družstva jen část účetního období, se podíl na zisku poměrně zkrátí

 • např. u bytového družstva vzniká členstvím ve družstvu právo na užívání družstevního bytu

 • každý člen má právo domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu družstva

Uhrazovací povinnost

 • pokud tak určí stanovy družstva, může členská schůze uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty družstva

 • výše této uhrazovací povinnosti musí být pro všechny členy stejná a nesmí přesahovat trojnásobek základního členského vkladu

 • uhrazovací povinnost lze uložit i opakovaně, v souhrnu však nesmí překročit výše popsaný limit

 • uhrazovací povinnost je možné uložit jen těm členům družstva, kteří způsobili ztrátu nebo se na jejím vzniku podíleli

Vyloučení člena

 • člen může být z družstva vyloučen, pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti či přestal splňovat podmínky pro členství

 • nejprve je nutné udělit členovi výstrahu

 • o vyloučení člena rozhoduje představenstvo, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo o důvodu pro vyloučení dozvědělo, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod nastal

 • člen může proti tomuto rozhodnutí podat námitky

Družstevní podíl

 • podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu

 • každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl ve družstvu

 • stanovy mohou vyloučit, aby byl družstevní podíl ve spoluvlastnictví

 • družstvo nemůže nabýt vlastní družstevní podíl, ledaže se jedná o přeměnu (podle jiného právního předpisu)

Převod družstevního podílu

 • převod (ani přechod) není přípustný, je-li podmínkou členství pracovní poměr člena k družstvu

 • převod je možný pouze na osobu, která se podle zákona nebo stanov může stát členem družstva

 • na jiného člena – pokud to stanovy nezakazují

 • na osobu, která není členem – pokud to stanovy povolují

  • obojí je možné podmínit souhlasem představenstva

  • převodce ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny

Témata, do kterých materiál patří