Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo obchodních korporací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Monistický systém

 • zjednodušený systém, který mohou využít např. menší společnosti

 • představenstvo nahrazuje statutární ředitel

 • dozorčí radu nahrazuje správní rada, která má ze zákona 3 členy

 • správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení a dohlíží na jeho řádný výkon

 • do působnosti správní rady náleží všechny záležitosti týkající se společnosti, kromě těch, které zákon výslovně přiznává valné hromadě

 • správní rada volí svého předsedu

 • statutárnímu řediteli náleží plné obchodní vedení společnosti podle základního zaměření, které poskytla správní rada

 • statutárním ředitelem může být i předseda správní rady

 • teoreticky je tedy možné, společnost řídli pouze jeden člověk, který bude zároveň statutárním ředitelem a předsedou jednočlenné správní rady

Zvyšování základního kapitálu

 • zvýšit základní kapitál společnosti lze vydání dalších akcií, ovšem pouze v případě, že již byl splacen emisní kurz dříve upsaných akcií

 • každý akcionář má přednostní právo na akcie takto vydávané podle rozsahu jeho podílu; nemá-li zájem, mají přednostní právo k těmto akciím i ostatní akcionáři, až následně mohou být akcie nabídnuty například na základě veřejné nabídky

4. Družstvo

 • podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), je družstvo „společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání“

 • družstvo má nejméně 3 členy

 • firma (název) družstva musí obsahovat název „družstvo“, aby byla evidentní právní forma

Stanovy družstva

 • namísto společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny má družstvo stanovy

 • stanovy musí obsahovat:

  • firmu (název) družstva

  • předmět podnikání nebo činnosti

  • výši základního členského vkladu, popř. vstupního vkladu

  • způsob a lhůtu splácení těchto vkladů

  • počet členů představenstva a kontrolní komise a délku funkčního období

  • podmínky vzniku členství

Založení družstva

 • družstvo je založeno prostřednictvím ustavující členské schůze, kterou svolává svolavatel

 • svolavatel vypracuje návrh stanov

 • členské schůze se zúčastní osoba, která podala přihlášku k rukám svolavatele a nevzala ji zpět do zahájení ustavující schůze

 • osoba, která podala přihlášku do zakládaného družstva do zahájení ustavující schůze, její přihláška byla schválena a splnila podmínky pro členství vyjma splacení vkladu, je považována za zakladatele

Členství ve družstvu

 • členství ve družstvu vzniká pro zakladatele založením družstva

 • členství může vzniknout i později dnem rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí za člena

 • o přijetí do družstva, není-li ujednáno jinak, rozhoduje představenstvo družstva

 • členství ve družstvu vzniká na dobu neurčitou

 • je možné, aby podmínkou členství družstva byl pracovní poměr člena družstva k družstvu

 • členem tohoto družstva tak může být pouze osoba, která je způsobilá k uzavření pracovní smlouvy

 • členství vzniká dnem vzniku pracovního poměru a končí dnem jeho zániku

Témata, do kterých materiál patří