Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • při zkoumání využívá metodologicky poznání

  • matematiky

  • statistiky

  1. Orientuj se konkrétně v předmětných okruzích regionalistiky čerpajících z jednotlivých vědních oborů

  Zdroj – vědní disciplína Předmětný okruh Integrované poznání Konceptualizace regionů, regionálních struktur, vývoje lokalit a regionů Geografie Geografický prostor jako podmínka života Ekologie Ekonomický rozvoj za podmínek šetrného zacházení s přírodními zdroji, využívání pozemků Demografie Osídlení, obyvatelstvo, mobilita, migrace Ekonomie Regionální, urbánní, environmentální ekonomika Sociologie Sociální problémy v souvislosti s regionálními disparitami, kulturní vývoj v regionech Politické a správní vědy Územní správa a samospráva, regionální aspekty integračních procesů Vědy o řízení Urbanizace a urbanismus v souvislosti s územním plánováním, management regionů, měst a obcí Matematiky, statistika Metody prostorové analýzy
  1. Orientuj se konkrétně v geografii jako východisku regionalistiky

  Geografie zkoumá prostorovou strukturu přírodních i sociálních jevů a jejích vzájemných vztahů podle oblastí zemského povrchu - podle regionů. Základní pojmy: hory, řeky, vysočiny, nížiny, klimatické podmínky a další.

  Z pohledu regionalistiky členíme geografii do následujících subdisciplin

  • geografii fyzickou – geografický popis daného území – zeměpis

  • geografii sociální, která se dále dělí na geografii obyvatelstva a lidských sídel.

   • geografie obyvatelstva se zabývá stavem a vývojem počtu obyvatelstva, jeho strukturou a rozmístěním. Tedy prostorovou variabilitou lidských populací a jejími ekonomickými a sociálními důsledky

   • geografie lidských sídel se zabývá jednotlivými druhy lidských sídel, jejich vývojem, funkcemi, polohou, rozmístěním, vzájemnými vztahy. Základními objekty zkoumání jsou městská a venkovská sídla.

  1. Orientuj se konkrétně v ekologii jako inspirací regionalistiky

  Ekologie je formování a fungování biologických systémů všech úrovní (od jednotlivých organismů až k biosféře) a jejich vzájemné ovlivňování ve vztahu k vlastnímu prostředí. Toto pojetí je založeno na působení ekologických faktorů.

  Ekologické faktory

  • abiotické (fyzikálně chemické) - teplota, sluneční svit, vlhkost, plynné složení vzduchu a další

  • biotické - faktory vzájemného ovlivňování živých systémů

  • antropogenní - činnosti člověka přímo a nepřímo ovlivňující život organismů v prostředí.

  Ekologie v regionalistice se uplatňuje v předmětném okruhu, který se zabývá ekonomickým rozvojem za podmínek šetrného zacházení s přírodními zdroji a využíváním pozemků. Tento předmětný okruh regionalistiky přispívá k vyváženějšímu ekonomickému vývoji regionů. Pojmy - trvale udržitelný zdroj, ekologické faktory.

  Trvale udržitelný zdroj je definován jako rozvoj, který umožňuje zajistit naše dnešní potřeby tak, aby nebyla narušena práva budoucích generací mít stejný přístup ke zdrojům a bohatstvím přírody světa jako má současná generace.

  Témata, do kterých materiál patří