Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. Mobilita neboli hybnost

Mobilita neboli hybnost je nejobecnějším pojmem při studiu prostorových pohybů. Zahrnuje všechny druhy prostorových pohybů včetně přechodných pohybů s různou periodicitou, za různým účelem v různých směrech a na různé vzdálenosti. Dělí se na tři typy:

 • migrace

 • dojížďka, vyjížďka, pracovní migrace

 • cestování.

Migrace neboli stěhování je užší pojem než mobilita. Označuje prostorové přemísťování osob přes libovolné hranice spojené se změnou bydliště na dobu kratší či delší popřípadě natrvalo. Podle směru migrace rozeznáváme

 • vystěhování - emigraci

 • přistěhování - imigraci.

Dále můžeme migraci dělit na

 • vnitřní - změna trvalého bydliště za hranice určité administrativní jednotky

 • mezinárodní - změna obvyklého pobytu za hranice státu.

Ukazatelé hodnocení migrace

 • objem migrace neboli hrubá migrace - úhrn všech přistěhovaných a vystěhovaných v určitém území za určité období

 • migrační saldo - vyjadřuje rozdíl mezi počtem přistěhovaných a vystěhovaných za určité období na určitém území (světadíl, země, kraje, obce,…)

Pojmy spojené s migrací

emigrační země - země, odkud se lidé stěhují

imigrační země - země, kam se lidé stěhují

tranzitní země - země, kterými lidé jen procházejí

push - faktory vytlačující migranty z jejich mateřské země

pull - faktory, které vtahují migranty do hostitelské země

 1. kapitola: Regionalistka, regionalizace a regionalismus

 1. Uměj vysvětlit, co znamená regionalizace

Regionalizace neboli regionalizační činnosti. Vychází z poznání regionalistiky. Jedná se o soubor všech činností, které věnují pozornost vymezování aktivit v prostoru a čase. RČ se provádějí s cílem vyjádřit společenské požadavky na účelné, šetrné a efektivní zacházení s prostorem. Souhrnně takové požadavky reprezentuje koncepce prostorového uspořádání společnosti.

Koncepce prostorového uspořádání společnosti reprezentuje požadavky regionalizačních činností. KPUS tedy vyjadřuje stav, ke kterému chce daná společnosti (stát) směřovat, kterého chce dosáhnout. Je to ideální model. K jeho naplňování slouží program k uskutečnění změn v rozmístění společenských aktivit v prostoru, který je nazýván jako prostorový rozvoj společnosti.

Prostorový rozvoj společnosti – tento program má vlastní nástroj (prostředek svého uskutečňování) - prostorové plánování.

Prostorové plánování představuje soustavu legislativních, institucionálních a dalších opatření, která umožňují systematickou a koordinovanou činnost směřující k účinnému ovlivňování prostorového rozvoje.

Cíle regionalizace

 • praktické - typizovat regiony

 • strategické - řešit regionální disparity.

Regionalizace v užším pojetí – v rámci regionalistiky – je regionalizace charakterizována jako činnosti směřující k vymezení regionů jako objektů studia. Soubor těchto činností se provádí za účelem sestavit charakteristické rysy, procesy, způsob vývoje a vazby mezi prvky v prostoru tak, aby region byl vymezen co nejtypičtěji.

Témata, do kterých materiál patří