Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

emigrační země - země, odkud se lidé stěhují imigrační země - země, kam se lidé stěhují tranzitní země - země, kterými lidé jen procházejí push - faktory vytlačující migranty z jejich mateřské země pull - faktory, které vtahují migranty do hostitelské země kapitola: Regionalistka, regionalizace a regionalismus Uměj vysvětlit, co znamená regionalizace Regionalizaceneboliregionalizační činnosti. Vychází z poznání regionalistiky. Jedná se o soubor všech činností, které věnují pozornost vymezování aktivit v prostoru a čase. RČ se provádějí s cílem vyjádřit společenské požadavky na účelné, šetrné a efektivní zacházení s prostorem. Souhrnně takové požadavky reprezentuje koncepce prostorového uspořádání společnosti. Koncepce prostorového uspořádání společnostireprezentuje požadavky regionalizačních činností. KPUS tedy vyjadřujestav, ke kterému chce daná společnosti (stát) směřovat, kterého chce dosáhnout. Je to ideální model. K jeho naplňování slouží program k uskutečnění změn v rozmístění společenských aktivit v prostoru, který je nazýván jako prostorový rozvoj společnosti. Prostorový rozvoj společnosti– tento program má vlastní nástroj (prostředek svého uskutečňování) - prostorové plánování. Prostorové plánovánípředstavuje soustavu legislativních, institucionálních a dalších opatření, která umožňují systematickou a koordinovanou činnost směřující k účinnému ovlivňování prostorového rozvoje. Cíle regionalizace praktické - typizovat regionystrategické - řešit regionální disparity. Regionalizace v užším pojetí– v rámci regionalistiky – je regionalizace charakterizována jako činnosti směřující k vymezení regionů jako objektů studia. Soubor těchto činností se provádí za účelem sestavit charakteristické rysy, procesy, způsob vývoje a vazby mezi prvky v prostoru tak, aby region byl vymezen co nejtypičtěji. Regionalizace v širším pojetí– které přesahuje rámec regionalistiky – je pojem, sloužící k popisu organizace veškerých sociálních činností v prostoru a čase, tedy o rozdělení sociálního života do různých oblastí či zón, které označujeme jako časoprostorové. Dělí se na regionalizaci vědeckou a nevědeckou (laickou). Uměj vysvětlit, co znamená regionalismus Regionalismusneboliregionální hnutí, je určitým druhem společenské praxe, který regionalistika v rámci svého předmětu studuje, neboť regionalismus představuje jistý druh prostorového jevu, který obsahuje složité prostorové vztahy a vyvíjí se jako proces. Regionalismus v širším pojetívyjadřuje jeden z mnoha existujících druhů sociálních hnutí. Sociální hnutí bývá odborně definováno jako veřejné formulování zájmů a usilování o kolektivní zisk a prospěch prostřednictvím rozmanitých strategií užívajících i nelegální prostředky nátlaku na hlavní správní instituce státu a jiných mocenských struktur. Tento způsob konání bývá často volen pro řešení sociálního problému - disparity. Regionalismus v užším pojetí je přímýmpředmětem regionalistických studií(vedle dalších jevů, vztahů a procesů vázaných na prostor). Je společenskou praxí, která vyjadřuje úsilí o zachování specifických kulturních a etnických tradic určitého území. Souvisí s kulturní a etnickou emancipací jisté sociální skupiny, která je vyvolávána snahou moderního státu centralizovat moc. Rozlišení regionalismu v užším pojetí z hlediska času a prostoru vznik regionalismu - první vlna jeho rozvoje - se situuje do přelomu 18. a 19. století jako reakce na zesílené úsilí tehdejších moderních států o centralizaci jejich moci.druhá vlna vzestupu se datuje od 60. let 20. století - renesance regionalismu - je spojena s integrační (centralizační) tendencí v nadstátním, evropském či celosvětovém měřítku. Rozlišuj tradiční a soudobý regionalismus Tradiční regionalismus je charakteristický pro první vlnu vzestupu. Vychází z etnika žijícího v daném regionu a jeho specifické kultury. Projevuje se kulturním zviditelňováním prostřednictvím vzdělávání, osvěty a zřizování příslušných organizací. Je soustředěn na sociokulturní oblast žití. Soudobý regionalismusje charakteristický od druhé vlny vzestupu. Na tyto snahy, směřované především do socio-kulturního života regionů, navazuje, neopomíjí je, vychází z nich. Zdůrazňuje politickosprávní oblast života:

Témata, do kterých materiál patří