Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Regionalizace v širším pojetí – které přesahuje rámec regionalistiky – je pojem, sloužící k popisu organizace veškerých sociálních činností v prostoru a čase, tedy o rozdělení sociálního života do různých oblastí či zón, které označujeme jako časoprostorové. Dělí se na regionalizaci vědeckou a nevědeckou (laickou).

  1. Uměj vysvětlit, co znamená regionalismus

Regionalismus neboli regionální hnutí, je určitým druhem společenské praxe, který regionalistika v rámci svého předmětu studuje, neboť regionalismus představuje jistý druh prostorového jevu, který obsahuje složité prostorové vztahy a vyvíjí se jako proces.

Regionalismus v širším pojetí vyjadřuje jeden z mnoha existujících druhů sociálních hnutí. Sociální hnutí bývá odborně definováno jako veřejné formulování zájmů a usilování o kolektivní zisk a prospěch prostřednictvím rozmanitých strategií užívajících i nelegální prostředky nátlaku na hlavní správní instituce státu a jiných mocenských struktur. Tento způsob konání bývá často volen pro řešení sociálního problému - disparity.

Regionalismus v užším pojetí je přímým předmětem regionalistických studií (vedle dalších jevů, vztahů a procesů vázaných na prostor). Je společenskou praxí, která vyjadřuje úsilí o zachování specifických kulturních a etnických tradic určitého území. Souvisí s kulturní a etnickou emancipací jisté sociální skupiny, která je vyvolávána snahou moderního státu centralizovat moc.

Rozlišení regionalismu v užším pojetí z hlediska času a prostoru

  • vznik regionalismu - první vlna jeho rozvoje - se situuje do přelomu 18. a 19. století jako reakce na zesílené úsilí tehdejších moderních států o centralizaci jejich moci.

  • druhá vlna vzestupu se datuje od 60. let 20. století - renesance regionalismu - je spojena s integrační (centralizační) tendencí v nadstátním, evropském či celosvětovém měřítku.

  1. Rozlišuj tradiční a soudobý regionalismus

Tradiční regionalismus je charakteristický pro první vlnu vzestupu.

Vychází z etnika žijícího v daném regionu a jeho specifické kultury. Projevuje se kulturním zviditelňováním prostřednictvím vzdělávání, osvěty a zřizování příslušných organizací. Je soustředěn na sociokulturní oblast žití.

Soudobý regionalismus je charakteristický od druhé vlny vzestupu.

Na tyto snahy, směřované především do socio-kulturního života regionů, navazuje, neopomíjí je, vychází z nich. Zdůrazňuje politickosprávní oblast života:

  • politický regionalismus - požadavek získání autonomie regionů

  • funkční regionalismus - požadavek na získání legislativně zakotvených a ekonomicky zaručených pravomocí pro vlastní rozhodování.

  1. Rozlišuj regionalismus shora a zdola

Regionalismus zdola - se projevuje motivací a iniciativou obyvatel daného území k zakládání a působení četných regionálních sdružení, úsilím obnovovat, znovurozvíjet a udržovat tradice různého charakteru. Má ze své vlastní podstaty endogenní charakter (působící zevnitř).

Témata, do kterých materiál patří