Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vývojová psychologie - zkouška

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (96.3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. Předmět vývojové psychologie. Vysvětlete pojmy ontogeneze, fylogeneze,vývojová změna, vysvětlete pojem „determinace lidské psychiky“, biologická a sociální determinace lidské psychiky.

Vývojová psychologie

 • Zabývá se vývojem lidského jedince od jeho početí až po smrt. Středem jejího zájmu je tedy ontogeneze (psychický vývoj jednotlivého člověka) a fylogeneze (zkoumání psychických projevů chování a učení ve vývojovém sledu na rozdílném stupni evoluční řady)

 • Studuje sled a povahu vývojových změn snaží se zachytit určité stavy na daném stupni vývoje, zaměřuje se na podstatné a všem zdravým jedincům společné změny. Vytváří vývojové charakteristiky jednotlivých etap vývoje a z nich pak odvozuje pro praxi nezbytné vývojové normy, sloužící ke srovnání.

 • Zkoumá jak se jedinec vyvýjí a mění v průběhu svého života.

Vývoj

 • Lze charakterizovat jako celistvý, individuální proces, který zahrnuje somatickou i psychickou stránku osobnosti. Vývoj je dynamický proces, není rovnoměrný, ale má svůj řád a zákonitosti.

Předmět vývojové psychologie

 • Předmětem vývojové psychologie je tedy psychický vývoj.

 • Psychický vývoj je mnohotvárný proces psychických a tělesných změn kvantitativního i kvalitativního rázu, které nejsou náhodné nýbrž zákonité.

Základní činitelé vývoje

 • Za základní činitele vývoje jedince jsou považovány vlivy:

  • Biologické vlivy (genetický program, vrozené faktory, fyziologické vlivy)

  • Faktory prostředí (především sociálního)

  • Vlivy psychologické

Determinace lidské psychiky

 • Interakční pojetí determinace psychického vývoje předpokládá vzájemnou propojenost a vzájemné ovlivňování, spolupůsobení uvedených činitelů vývoje (biologických, prostředí, psychologických).

Utváření osobnosti

 • Základní mechanismy, jimiž probíhá utváření osobnosti, jsou biologické pochody zrání organismu a psychologické procesy učení.

Vývojová změna

 • Je obecně chápána jako přechod od méně dokonalého projevu k dokonalejšímu. Je relativně stálá a v téže populaci dětí je v zákonitém vztahu k chronologickému věku.

 1. Systém psychologických věd, postavení vývojové psychologie v systému psychologických věd

Psychologické disciplíny lze roztřídit do tří skupin:

 • Základní psychologické disciplíny- postihují psychologické jevy ze základních hledisek

 • Speciální psychologické disciplíny- jejich poznatky mají sice širší teoretický ráz, ale

současně řeší i specificky dílčí psychologické problémy.

 • Aplikované psychologické disciplíny- zkoumají určitou konkrétní oblast lidské činnosti z psychologických hledisek

SYSTÉM PSYCHOLOGICKÝCH VĚD

Základní psychologické disciplíny:

 • Obecná psychologie – studuje obecné zákonitosti duševní činnosti normálního dospělého člověka současné civilizace, zkoumá a vysvětluje podstatu psychiky a lidského vědomí, psychické procesy, stavy a vlastnosti člověka žijícího v současných podmínkách civilizace

 • Psychologie osobnosti – podobně jako psychologie obecná se zabývá psychickými, sociálními i biologickými vlastnostmi, rysy a stavy osobnosti v zobecňující rovině.Zkoumá strukturu a dynamiku osobnosti.

 • Vývojová (ontogenetická) psychologie – zkoumá zákonitosti psychického vývoje lidstva a zákonitosti psychického vývoje jedince od početí ke smrti a charakterizuje jednotlivá vývojová období.

 • Sociální psychologie - studuje a objasňuje vliv sociálních činitelů na utváření individuálního duševna v sociálních situacích. Její doménou jsou sociální interakce, postoje, role, význam a dynamika sociálních skupin.

 • Psychopatologie (patopsychologie) - je to obor psychologie, zabývající se příčinami, příznaky a projevy duševních chorob a poruch, jejich klasifikací a hraničními stavy.

 • Psychofyziologie (fyziologická psychologie) – se zabývá smyslovým vnímáním a psychickými procesy v souvislosti s fyziologickou činností organismu

Témata, do kterých materiál patří