Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
My Wordlist

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

even more – dokonce víc receipt – stvrzenka continue – pokračovat, (na)dále sorry – litovat, mrzet smooth – hladký, jemný packed – plný, narvaný, namačkaný speech – řeč, mluvení, projev fabled – proslulý, legendární, bájný acceptable – přijatelný advertisement – reklama, inzerát applicant – žadatel application žádost apply – žádat appreciate – být vděčný approve – schválit attendant – hlídač, dozorce blanket – přikrývka elect – volit explorer – výzkumník judge – soudce, soudit violence – násilí blast – výbuch, výstřel gunfire – palba, střelba, střílení insurgent – povstalec, vzbouřenec jet – tryskové letadlo refuge – úkryt business card – vizitka bring up – vychovat cemetery – hřbitov dismiss – propustit, zamítnout doubtful – nejistý eventful – rušný exclaim – zvolat, vykřiknout fear – strach tear – slza frown – zamračit se grave – hrob grief – žal march – pochodovat maternity leave – mateřská dovolená presentiment – předtucha integral – nedílný prompt – okamžitý, pohotový inappropriate – nevhodný campus – areál univerzity gear – výzbroj gear – rychlost mandatory – povinný raging – prudký dozen – tucet charred – ohořelý ruin – zničit outcome – výsledek background – pozadí conversational – hovorný achievement – dosažení, výsledek rave – blouznit, třeštit conduct – provádět, řídit chauffeur – řidič, šofér chauffeur – vozit, zavézt emit – vydávat, vyzařovat vary – odlišovat se lack – nedostatek – postrádat extent – rozsah, dosah dejection – skleslost – deprese dismal – neutěšený luggage – zavazadla dash – uhánět, spěchat flex – kabel, šňůra flex – natáhnout, protáhnout frown – mračit se gaze – zírat, civět glance – pohlédnout creep – děsit glare – zlostně hledět dumb – němý dumb – pitomý, hloupý yell – řvát, křičet yawn – zívat, zívnout trudge – vléct se stroll – procházet se, courat se stretch – táhnout do dáli profit – zisk insult - urážka eventually - nakonec mood swings - prudké změny nálady just as - právě když screwdriver - šroubovák commute - dojíždět proper - vhodný, pořádný attend - zúčastnit se amusing - zábavný manage - zvládnout mention - zmínit se interestingly - překvapivě beastly - nepříjemný blame - obviňovat vacation - dovolená, prázdniny bienniel - opakující se line-up - sestava groomed - upravený curentlly - v současné době notorius - neblaze proslulý similar - podobný gender - rod entirely - naprosto, úplně value - hodnota worth - mít hodnotu benefit - přínos effort - snaha memorandum - zpráva feared - obávaný glossary - slovníček unicorn – jednorožec squirrel - veverka fluffy – načechraný, ochmýřený mood – nálada tough – těžký, obtížný else – především society – společnost go ahead – začít impact – dopad struck – ohr

Témata, do kterých materiál patří