Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
My Wordlist

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

tough – drsný sculpture – sochařství seek – hledat sensitive – citlivý shape – tvar shy – ostýchavý slave – otrok spill – rozlít spinster – stará panna spoilt – zhýčkaný spot – odhalit steal – krást steamy – plný páry sting – žihadlo stink – páchnout straggly – roztroušený subsequent – následný suffer – trpět swap – vyměnit si sway – houpat se tap – ťukat tear – trhat terrify – vyděsit tune – melodie ultimately – konečně unbeliveable – neuvěřitelný undisputably – nesporně vineyard – vinice waterfront – nábřeží wealth – bohatství wig – paruka wound – zranění wrist – zápěstí admire – obdivovat anchovy – sardel backpack – batoh behave – chovat se behaviour – chování blow one’s nose – vysmrkat se bow – poklona cancel – zrušit casual – neformální cheerio – ahoj (při rozloučení) clasp – svěřit cleanliness – čistota cloth – látka cue – narážka must – muset entire – celý especially – obzvláště to behave – chovat se to appreciate – ocenit, uznat, vážit si even – dokonce behaviour – chování to make one crazy – dovést jednoho k šílenství (pozitivně i negativně) self-esteem – sebeúcta, hrdost look forward to – těšit se na presence – přítomnost wasted – zbytečný, promarněný to might – mohl by to realize – uvědomit si, pochopit to come up with – přispět s, příjit s (nápadem) extraordinary – neobvyklý, pozoruhodný achieve – dosáhnout write down – zapsat si něco/někoho calm – klidný willpower – síla vůle obstacle – překážka continue – pokračovat mind – mysl consider – uvážit, vzít v úvahu play into (somebody’s hands) – hrát do rukou, pomáhat nepříteli (nevědomky) set – nastavit, stanovit CEO – chief executive officer = výkonný ředitel quote – citovat revenge – pomsta, odplata researcher – výzkumník, badatel to appear – jevit se, zdát se to claim – tvrdit to watch out – dávat pozor drunk – opilý sober – střízlivý study – studie to rate – ocenit, odhadnout, klasifikovat attractiveness – atraktivita pictured – vyobrazený photographed – vyfocený On the other hand – na druhou stranu even – dokonce blood flow – průtok krve blushing – červenající se more likely – pravděpodobněji willing – ochotný occasionally – příležitnostně annoy – obtěžovat ceiling – strop staff – personál outline – nastínit engagement – závazek, schůzka showcase – vitrína, příležitost ukázat se aspect – stanovit, zřetel, vzhled hesitate – zaváhat, otálet award – ocenění, diplom average – průměr industry – průmysl placement – umístění deal with – jednat o, zabývat se delete – vyškrtnout detention – vazba easy-going – bezstarostný emotional – citový entertain – bavit enthusiastic – nadšený essential – nezbytný exam – zkouška exceed – převýšit, překročit executive – exekutiva, výkonný female – samice file – pořadač fill in – vyplnit

Témata, do kterých materiál patří