Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
My Wordlist

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

annoy – naštvat, obtěžovat invitation – pozvánka opinion – názor, mínění company – společnost several – několik odd – zvláštní, podivný serious – vážný, závažný skin – kůže among - uprostřed, mezi narrow – úzký, těsný peaceful – mírumilovný sense – smysl compare – porovnat leather – kožený cover – přikrytý, zakrytý nod - přikývnout pleased – potěšený similiar – podobný intend – zamýšlet mít v úmyslu drown – utopit se courtain – jistý, určitý share – akcie, podíl accident – nehoda, neštěstí, úraz polite – slušný, zdvořilý embarrass – uvést do rozpaků, trapné situace necessary – nutný, potřebný purpose – účel, úmysl pour – vylít se foolish – hloupý, nerozumný, pošetilý harmless – neškodný, bezpečný, nevinný silly – hloupý, bláznivý vacant – prázdný, nepřítomný duchem realize – uvědomit si leading – vedoucí, hlavní, přední towards – směrem k excitement – vzrušení doubt – pochybnost mystery – tajemství, záhada, záhadný příběh murder – vražda, hrůza rest – odpočívat rest – zbytek fool – blázen, hlupák pretend – předstírat, představovat si embarrassment – ostuda, rozpaky, potíže emptinnes – prázdnota firmly – pevně, napevno miss – minout, přehlédnout manage – řídit, vést, organizovat shock – leknutí, šok, náraz, úder amuse – pobavit, rozveselit notice – povšimnout si, zpozorovat notice – oznámení happenings – dění, události suitable – vhodný, vyhovující drop – upustit, spadnout mud – bláto, bahno excitement – rozrušení still – ještě still – nehybný, bez hnutí silent – tichý, mlčící, nemluvný fear – mít strach, obávat se frightened – vystrašený, vylekaný reach – dosáhnout dare – odvážit se, troufat si afterwards – potom, poté, později unable – neschopný completely – naprosto, úplně receive – přijmout, obdrřet search – hledat, pátrat specially – obzvlášť, mimořádně responsible – zodpovědný achieve – dosáhnout, docílit deaf – hluchý, neslyšící eyebrow – obočí staring – zírat press – zatlačit, přitisknout, zatlačit stiff – ztuhlý, neohebný anfeeling – bezcitný anpleasant – nepříjemný, protivný sensible – rozumný, prsktický delivery – doručení, dodání womb – děloha engine – motor, stroj roar – burácet, rachotit examining – prozkoumání inches – palec (jednotka) firm – tvrdý, pevný remind – připomenout, upozornit form – formulář examination – zkouška, test pregnant – těhotná calmly – rozvážně s klidem shame – ostuda, hanba unwanted – nechtěný took out – vyndat enthusiastic – nadšený stay off – zůstat doma, vyhýbat se distance – vzdálenost, odstup arrange – zařídit, domluvit si add up – dávat smysl, souhlasit cheque – šek bank book – účetní kniha chase – pronásledovat, nahánět deny – popřít, zavrhnout examine – prohlédnout si cheeky – drzý, troufalý, hubatý odd – zvláštní, podivný complain – stěžovat si, podat stížnost handkerchief – kapesník tight – těsný, přiléhavý ordinary – obyčejný, běžný, normální stood up – vstát, postavit se uncertain – nejistý, nerozhodný first – nejdříve, prvně

Témata, do kterých materiál patří