Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
My Wordlist

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

sidewalk – chodník sightseeing – prohlídka památek smooth – klidný, hladký stormy – bouřlivý superb – skvělý, nádherný take place – konat se thunder – hrom tip – spropitné towel – ručník vast – obrovský accent – přízvuk adore – zbožňovat, uctívat attitude – stanovisko aware – být si vědom backwards – zpět bizarre – bizární booming – prudce stoupající charming – půvabný comforting - povzbudivý conclusion – závěr confidence – důvěra continue – pokračovat cosmopolitan – kosmopolitní cough – kašel, kašlat courgette – cukina crime – zločin cross – kříž, křížit disgusting – odporný, nechutný dry-clean – chemicky čistit enjoyable – příjemný excite – vzrušit fancy – zdobený fight – zápasit, boj focal point – střed pozornosti get rid of – zbavit se gravitate – být pčitahován homecoming – návrat domů home-grown – doma vypěstěný hope – naděje, doufat horrendous – hrozný, strašný human rights – lidská práva incorporated – zahrnující, připojený throughout – během celého signpost – ukazatel, směrovka reference – zmínka rush – spěchat, hnát unveil – předvést, ukázat tribal – kmenový, klanový target – cíl, terč, vybrat si, zaměřit secure – zajistit, obstarat surrender – vzdát se, kapitulovat increasingly – stále více inferior – pořádný influnce – vliv, ovlivnit ingredient – přísada, složka inquisitive – zvědavý, pátrající inseparable – neoddělitelný, nerozlučný untouchable – nedotknutelný, nedostižný keen – horlivý, chtivý legacy – odkaz, dědictví love affair – milostný poměr mash – mačkat mention – zmínit se nowadays – v této době, nyní particularly – obzvláště passion – vášeň path – stezka, pěšina preference – přednost pulley – kladka ration – příděl ray of hope – paprsek naděje rectangular – pravoúhlý rediscover – znovu odhalit refuse – zamítnout rural – venkovský serious – vážný shrill – pronikavý spare – šetřit spoil – zkazit spontaneous – přirozený, z vlastní vůle starving – hladovění steam – pára supply – dodávka, zásobovat survive – překonat, přežít tasteful – vkusný, chutný tasteless – bez chuti tie – kravata unusable – nepoužitelný vacant – volný wealthy – bohatý, zámožný well-brought up girl – dobře vychovaná dívka without doubt – bezpochybný undoubtadly wonder – div funk – strach accept – přijmout advise – radit afford – dovolit si, dopřát si aim – cíl although – ačkoli anyway – v každém případě focus – zaměřit se, soustředit se summary – shrnutí, přehled suspect – mít podezření sort – druh bone – kostra occasional – příležitostný overcoat – svrchník cause – příčina although – i když almost – skoro suppose – předpokládat might – možná might – mohl by accent – přízvuk servant – sluha secretary – tajemník unimportant – nedůležitý reply – odpovědět yet – ještě, už, zatím amuse – pobavit, rozveselit

Témata, do kterých materiál patří