Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. Regionální politika v ČR

 • Základním předpokladem pro realizaci regionální politiky v ČR je legislativní zakotvení a reforma veřejné správy. K základním okruhům strategie regionálního rozvoje, kterým se regionální politika ČR naplňuje, patří:

  • provést analýzu regionálního rozvoje ČR v uplynulém období a hodnocení dosavadních odvětvových opatření resortů

  • vymezit slabé a silné stránky v rozvoji jednotlivých regionů, odvětví a sektorů

  • navrhnout strategie dalšího prostorového rozvoje ČR, vymezit priority a opatření k podpoře rozvoje, vymezit regiony se soustředěnou podporou státu

  • vypracovat doporučení pro jednotlivé orgány ohledně programovaných podpor, změn politiky, apod.

 • Hlavní regionální disparity v ČR

  • výrazný rozdíl mezi hlavním městem Prahou a všemi ostatními kraji (HDP, výše mzdy,…)

  • vysoká nezaměstnanost v Ostravsko-Slezském kraji a Ústeckém kraji

  • prohlubující se problémy zemědělství v oblastech se ztíženými podmínkami hospodaření

  • narušené životní prostředí v důsledku minulé průmyslové činnosti (severní Č a M)

  • v rámci řady krajů existují poměrně velké vnitřní sociálně ekonomické rozdíly (na úrovni jednotlivých okresů či menších územních celků)

 • Aby se regionální disparity řešily pomocí opatření regionální politiky, byly v ČR určeny tzv. regiony se soustředěnou podporou státu, které se dále rozdělují

  • na strukturálně postižené regiony

   • jsou charakteristické výrazným útlumem těžkého průmyslu, současně v řadě těchto oblastí přetrvává výrazně zhoršený stav životního prostředí, zejména pokud jde o čistotu ovzduší (Ostravsko, Kladensko,…)

   • pro tyto regiony se sledují ukazatelé

    • podíl zaměstnanosti v průmyslu

    • vývoj zaměstnanosti v průmyslu za posledních 5 let

    • míra nezaměstnanosti

    • počet podnikatelů na 1.000 obyvatel

  • na hospodářsky slabé regiony

   • jsou často spojeny i s vyšší úrovní nezaměstnanosti, s depopulačními tendencemi a nízkou hustotou zalidnění

   • pro hospodářsky slabé regiony se sledují ukazatelé

    • míra nezaměstnanosti

    • podíl zaměstnanosti v zemědělství a lesnictví

    • daňové příjmy místních rozpočtů na obyvatele

    • vývoj zaměstnanosti v zemědělství a lesnictví za posledních 5 let

    • průměrná mzda

    • hustota osídlení

  • na zemědělsky problémové regiony

   • zde se sledují následující ukazatelé

    • míra nezaměstnanosti

    • produktivnost půd a příjem/mzdy v zemědělství

    • hustota osídlení a podíl venkovského obyvatelstva

    • nadmořská výška

    • migrační saldo

    • svažitost

 1. Regionalistika a regionální rozvoj

 • Regionální rozvoj zahrnuje nejen územní aspekty, ale také otázky ekonomické, ekologické, sociální i kulturní.

 • Základním nástrojem pro regionální rozvoj (a rozvoj regionů) je regionální plánování. Je to zvláštní případ strategického plánování, tj. systematického procesu, který zahrnuje výběr cílů, úkolů a činností potřebných k jejich dosažení.

 • K jeho základním etapám patří – analýza, strategie, programy a realizace.

 • Cílem programu rozvoje regionu je

  • diagnostikovat území,

  • identifikovat rozvojové předpoklady a problémy,

  • vypracovat strategii rozvoje regionu (jako celku a jeho správních částí – municipalit)

  • poskytovat náměty na projekty k podpoře hospodářského a sociálního rozvoje regionu a jeho částí (mikroregionů a rozvojových center), to vše při respektování principů trvale udržitelného rozvoje.

Témata, do kterých materiál patří