Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. urychlením strukturálních změn v zemědělství v rámci reformy společné zemědělské politiky a podporou modernizace a restrukturalizace rybolovu

 2. umožněním rozvoje a strukturálních změn venkovských regionů

  • předmětem regionální politiky se staly cíle č. 1, 2 a 5b

  • 52 % obyvatel tehdejší „Evropy 12“ žilo v podporovaných regionech

  • došlo ke vstupu Finska, Švédska a Rakouska

  • přibyl cíl č. 6: Rozvoj a strukturální změny regionů s extrémně nízkým zalidněním

  • byly zavedeny předvstupní programy SAPARD, ISPA

 • období v letech 2000 – 2006

  • počet cílů byl zredukován ze šesti na tři

   • cíl 1 – spojen cíl 1 a 6

   • cíl 2 – spojen cíl 2 a 5b

   • cíl 3 – spojen cíl 3 a 4

  • podíl obyvatel žijících v podporovaných regionech se snížil na 41 % (EU 15)

  • došlo ke vstupu deseti nových států a snížení hranice průměru HDP

  • bylo zavedeno přechodné období pro tzv. phasing-out regiony

  • rozpočet na strukturální politiku činí asi 37 % ročního rozpočtu EU

  • v roce 2002 byl založen Fond solidarity

 • období v letech 2007 – 2013 (příští plánovací období)

  • v únoru 2004 zveřejnila Evropská komise finanční návrh pro EU 27 pro plánované rozpočtové období

  • základním prvkem je ambiciózní politika soudržnosti, které by měla být přidělena samostatná rozpočtová složka

  • je předložen návrh na nové finanční instrumenty

  • dosud nedošlo k dohodě

 1. Strukturální politika EU a její fondy

 • Cíle strukturální (regionální) politiky EU

  1. podpora rozvoje a strukturálního přizpůsobování regionů, které ve svém rozvoji zaostávají za ostatními

  2. podpora hospodářské a sociální konverze oblastí, které se potýkají se strukturálními problémy

  3. podpora adaptace a modernizace politik a systémů vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti

 • Fondy, které jsou prostředky k jejich naplňování, se dělí na tzv. strukturální fondy

  • Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) – financuje investice do infrastruktury, vytváření pracovních míst, do projektů místního rozvoje a do pomoci drobným firmám. Do tohoto programu spadají cíle 1 a 2.

  • Evropský sociální fond (ESF) – pomáhá nezaměstnaným a znevýhodněným skupinám obyvatelstva vrátit se do pracovního procesu. Financuje všechny tři cíle.

  • Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF) – financuje opatření zaměřená na rozvoj venkova a na pomoc zemědělcům především v zaostávajících regionech. Zde jsou financovány projekty v rámci cíle 1.

  • Finanční nástroj pro řízení rybolovu (FIFG) – podílí se na úpravách a modernizaci rybářského průmyslu. Spadají sem projekty financované v rámci cíle 1.

 • Nestrukturální fondy

  • Kohezní fond – přispívá k posilování hospodářské a sociální soudržnosti a je určen pro pomoc méně rozvinutým státům ES.

  • Fond solidarity – zaveden po opakovaných zkušenostech s existencí velkých katastrof – čerpají od roku 2002 země, které byly postiženy přírodní, technickou nebo ekologickou katastrofou, jejíž škody dosáhly nejméně 1 miliardy € nebo 0,5 % HDP daného státu.

Témata, do kterých materiál patří