Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Personální činnost podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

5.PERSONÁLNÍ ČINNOST PODNIKU charakteristika personální činnostiplánování zaměstnancůzískávání a výběr zaměstnancůpracovněprávní vztahy (vznik, změny a zánik pracovního poměru, dohody konané mimo pracovní poměr)hodnocení a odměňování zaměstnancůevidence pracovníků a mezdpéče o zaměstnance Charakteristika personální činnosti Cílem personální činnosti je dosaženíoptimálního počtu a kvality pracovníků v podniku. Ve velkých podnicích se personální činností zabývápersonální útvar(oddělení), v malýchsám podnikatel. Obsah personální činnosti: plánování zaměstnancůzískávání a výběr zaměstnancůpracovněprávní vztahy (vznik, změny a zánik pracovního poměru, dohody konané mimo pracovní poměr)hodnocení a odměňování zaměstnancůevidence pracovníků a mezdpéče o zaměstnance Rozlišujeme tyto skupiny zaměstnanců: Dělníci – vykonávajípřevážně fyzickou práci za pomoci strojů, nástrojů a zařízení, výsledkem jejich práce je hmotný statek (truhlář, zedník, pekař, cukrář, švadlena), patří sem i opravář Duševní pracovníci – vykonávají činnost převážně duševní, tvůrčí – pracovníci ve školství, výzkumu, kultuře, techničtí a administrativní pracovníci (konstruktér, účetní, vedoucí pracovníci, učitel, psycholog) Provozní a obsluhující pracovníci provozní pracovníci pracují převážně ve službách, v obchodě, stravování, cestování, např. kuchařka, kosmetička, prodavačobsluhující pracovníci – obsluhují technická zařízení – např. v dopravě strojvůdce, pilot Plánování zaměstnanců Podnik plánuje: potřebu zaměstnanců – tj. počet zaměstnanců s určitou kvalifikací kvalifikace= odborné znalosti, praktické dovednosti a morální vlastnosti, získávají se vzděláváním, praxí a výchovou péči o zaměstnance, včetně odměňování Plánování zaměstnanců: odhadem – podle zkušeností z minulých let (většinou u THP aj. duševních pracovníků)podle norem spotřeby práce – především u výrobních dělníků nejčastěji používámenormy výkonové – výkonová norma času – např. 5 min. na zasazení stromku výkonová norma množství – např. zasazení 12 stromků za hodinu Postup výpočtu: 1. stanovímecelkový čas potřebný pro výrobuv určitém období (např. za měsíc) výrobní úkol x výkonová norma času (1 000 ks x 0,5 hod na 1 kus = 500 hodin) výrobní úkol / výkonová norma množství (1 000 ks/2 ks za hod = 500 hodin) 2. stanovímeFPD (fond pracovní doby)– kolik času za danou dobu odpracuje 1 zaměstnanec (50 hodin) 3. vypočítámepočet potřebných zaměstnanců celkový potřebný čas pro výrobu/celkový pracovní čas 1 zaměstnance (500/50 = 10 zaměstnanců) Normy pro další zaměstnance: Norma obsluhy – počet zaměstnanců potřebných pro obsluhu určitého zařízení Normy stavů – zaměstnanec musí být přítomen, i když právě nepracuje – skladník, údržbář PŘÍKLADY: 1. Potřebujeme vyrobit 2 000 váz za měsíc. Výkonová norma na 1 vázu je 30 minut, pracovní dobu budeme počítat 8 hodin při 22 pracovních dnech. celková potřeba času na výrobu =2 000 x 0,5 = 1 000 hodin FPD, celkový pracovní čas na 1 zaměstnance =22 x 8 = 176 hodin potřeba sklářů =1 000/176 = 5,7≐ 6 sklářů 2. Malé družstvo Duva vyrábí dřevěné hračky. Vypočtěte, kolik bude potřebovat kvalifikovaných dělníků (pracovní doba 8 hodin, 22 pracovních dnů) Výrobek Měsíční plán Výkonová norma času kůň 500 2 h panenka 700 1,5 h kominík 400 1 h 1.(500 x 2) + (700 x 1,5) + (400 x 1) = 2 450 2.22 x 8 = 176 hodin 3.2 450/176 = 14 dělníků 3. V hypermarketů Tesco je 35 pokladen a otevírací doba je denně 12 hodin (včetně sobot a nedělí). Pokladní za měsíc (uvažujeme 30 otevíracích dnů) průměrně odpracuje 21 dní po 8 hodinách. Vypočtěte: a) jaká je celková potřeba pokladních b) s jakou potřebou pokladních musíme počítat, jestliže ze zkušenosti víme, že celková skutečně odpracovaná doba bude vlivem nemocnosti o 5 % nižší. a)35 x 12 = 420 x 30 = 12 600 hod. 21 x 8 = 168 hod. 12 600/168 = 75 pokladních b)95 % ze 168 = (168/100) x 95 = 159,6 12 600/160≐ 79 pokladních Vypočtenou potřebu zaměstnanců porovnáme s jejich současným stavem, může vzniknout 1.přebytek zaměstnanců, následuje - převedení na jinou práci - dočasné zkrácení pracovní doby - předčasné odchody do důchodu - uvolněná místa se neobsazují - propouštění, tj. rozvázání pracovního poměru (zaměstnavatel musí počítat s odstupným a reakcí odborů) 2.nedostatek zaměstnanců – řešíme získáváním zaměstnanců Získávání a výběr zaměstnancůz vnitřních zdrojů– z vlastních zaměstnanců (výhodou je, že je známe, ušetříme)z vnějších zdrojů – mimo podnik – na trhu práce - inzerce (tisk, internet, vývěsky) - doporučení (současných zaměstnanců či jiných osob) - úřady práce, SŠ, VŠ - vlastní zájem pracovníka - vypsání výběrového řízení - spolupráce s personální agenturou Výběr zaměstnanců Uchazeči o zaměstnání překládají žádost o místo, životopis, doklady o kvalifikaci (maturitní vysvědčení, výuční list, svářečské zkoušky, vysvědčení o státní zkoušce z jazyka či psaní na klávesnici…) a) běžní zaměstnanci se vybírají na základě předložených dokladů a přijímacího pohovoru b) na významnější místa se vypisuje výběrové řízení Pracovně právní vztahy (vznik, změny a zánik pracovního poměru, dohody konané mimo pracovní poměr) upraveny Zákoníkem práce, jsou to právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, se považuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost. zaměstnavatel: právnická nebo fyzická osoba (podnikatel i občan – starší 18 let) zaměstnanec: fyzická osoba starší 15 let (den nástupu do práce nesmí předcházet dni ukončení povinné školní docházky) 3 ZÁKLADNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY pracovní poměrdohoda o provedení prácedohoda o pracovní činnosti 1. PRACOVNÍ POMĚR VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU:uzavřením pracovní smlouvyvolbou –

Témata, do kterých materiál patří