Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Evropská unie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (154.72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rada Evropské unie

Představuje hlas vlád členských států. Ministři každého z nich zasedají v Radě několikrát za měsíc. Rada má jak zákonodárnou funkci, kterou vykonává spolu s Evropským parlamentem, tak i funkci výkonnou, kterou sdílí s Evropskou komisí. Ministři příslušných resortů zasedají a přijímají rozhodnutí v různém složení – např. ve složení pro vnější (zahraniční) vztahy, hospodářské a finanční věci, dopravu, energetiku, zemědělství apod. 31

Evropská komise

Komise je nezávislá na vládách členských států a jejím úkolem je hájit zájmy Unie jako celku. Vykonává čtyři hlavní funkce: Navrhuje politiky a právní předpisy EU, dohlíží nad dodržováním smluv a právních předpisů EU (funkce „strážkyně smluv“), řídí a provádí politiky EU a související rozpočet a reprezentuje EU ve světě v záležitostech, které spadají do její působnosti. Komise je jmenována každých pět let, po volbách do Evropského parlamentu. 32

Předseda komise je volen Parlamentem na základě návrhu Evropské rady. Komisaře (členy Komise) musí před nástupem do úřadu schválit Evropský parlament. Z každého členského státu je jmenován jeden, včetně předsedy Komise a místopředsedů.33

Prosazování práva

Úkolem Soudního dvora Evropské unie je zajišťovat, aby bylo právo EU vykládáno a uplatňováno stejným způsobem ve všech členských státech. Soudnímu dvoru rovněž přísluší pravomoc rozhodovat v právních sporech mezi členskými státy, orgány EU, podniky a jednotlivci. Sídlí v Lucemburku a tvoří jej soudci ze všech zemí EU.34

Ostatní orgány a instituce

Evropská unie má 8 dalších hlavních orgánů pověřených konkrétními úkoly:

  1. Evropská centrální banka – sídlí ve Frankfurtu a řídí měnovou politiku eurozóny.

  2. Účetní dvůr – dohlíží na to, aby byl rozpočet EU (financovaný evropskými daňovými poplatníky a příjmy z celních poplatků) řádně využíván.

  3. Evropská služba pro vnější činnost – orgán pro zahraniční a bezpečnostní politiku, v jehož čele stojí vysoký představitel Unie.

  4. Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů – jde o poradní orgány, které v Bruselu zastupují zaměstnavatele, odbory, občanskou společnost a místní a regionální orgány státní správy.

  5. Evropská investiční banka – sídlí v Lucemburku, financuje projekty v chudších regionech EU a pomáhá malým a středním podnikům.

  6. Veřejný ochránce práv – vyšetřuje stížnosti občanů, podniků a jiných subjektů na postup orgánů EU.

  7. Evropský inspektor ochrany údajů – zajišťuje, aby všechny orgány a instituce při zpracovávání osobních údajů respektovaly právo občanů na soukromí.35

Na konkrétní provádění evropských právních předpisů v příslušných oblastech dohlíží 40 agentur různého charakteru a velikosti, které se nacházejí na různých místech Unie.36

Témata, do kterých materiál patří