Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Evropská unie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (154,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2003 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uj--1-239163 Volby do EP v ČR V České republice upravuje volby do Evropského parlamentu zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (dále jen „volební zákon“). Naše právní úprava způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu je téměř shodná s úpravou hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má: Občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva.Občan jiného členského státu Evropské unie, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech - tj. má na území České republiky pobyt a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva. Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je: Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (infekční onemocnění) nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.41Volby.Občanská společnost [online]. Praha: Econnect webhosting, 2003 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uj--1-239163 Poslancem Evropského parlamentu může být v ČR zvolen každý občan České republiky a každý občan jiného členského státu Evropské unie, který: 1. Je na území České republiky nejpozději druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel Alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 letNení zbaven způsobilosti k právním úkonůmJde-li o občana jiného členského státu, není v členském státě Evropské unie, jehož je státním občanem, zbaven práva být volen do Evropského parlamentu.42Volby.Občanská společnost [online]. Praha: Econnect webhosting, 2003 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uj--1-239163 Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou, stejně tak kandidovat v týchž volbách lze pouze jednou. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let.43Volby.Občanská společnost [online]. Praha: Econnect webhosting, 2003 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uj--1-239163 Vztahy EU s Českou republikou Češi mají k EU nejméně pozitivní vztah ze všech. Jen 33 procent Čechů vnímá členství v Evropské unii výhradně pozitivně. To je nejméně v celé EU, a to včetně Velké Británie, která společenství opouští. Průměr spokojenosti je přitom 57 procent. Vyplývá to z posledního průzkumu, který si nechal vypracovat Evropský parlament. Obyvatelé Slovenska, Maďarska, Polska, Bulharska, Rumunska a Chorvatska hodnotili EU pozitivněji než Češi. S výjimkou ČR se EU ve zbylých šesti zkoumaných státech těší podpoře většiny obyvatel. Naopak podíl zastánců odchodu z EU je v nich nižší než v Česku. Průzkum se uskutečnil v letošním únoru až dubnu.44Novinky.cz [online]. 2017 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/436511-cesi-maji-k-eu-nejmene-pozitivni-vztah-ze-vsech.html Smlouvy EU Evropská unie používá vlastní soubor právních norem. Veškerá její činnost podléhá pravidlům stanoveným ve smlouvách, které byly dobrovolně a demokraticky závazně potvrzeny všemi členskými státy Unie. Evropská komise, která navrhuje nové předpisy, například nemůže podávat návrhy týkající se oblasti, jež není upravena některou ze smluv. Smlouva je právní akt, jehož ustanovení jsou pro členské státy závazná. Smlouvy definují cíle EU a pravidla, jimiž se řídí činnost orgánů Unie. Smlouvy je třeba občas obnovit, aby Unie mohla fungovat efektivně a transparentně a aby mohlo být udělováno členství novým státům a navazována spolupráce v nových oblastech (jako je například společná měna). Smlouvy také stanoví způsob schvalování nových právních předpisů, které pak členské státy začleňují do svých právních systémů.45Malá encyklopedie Evropské unie. 50. Praha: Economica Verlag, 1996. ISBN 80-85864-34-7. Toto jsou hlavní evropské smlouvy: Niceská smlouvaAmsterodamská smlouvaSmlouva o Evropské unii – Maastrichtská smlouvaJednotný evropský aktSmlouva o jednotných orgánech – Bruselská smlouvaŘímské smlouvySmlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceliLisabonská smlouva46Smlouvy.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://europa.eu/european-union/law/treaties_cs Lisabonská smlouva Dne 13. prosince 2007 byla Lisabonská smlouva (oficiálně Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství) slavnostně podepsána v klášteře sv. Jeronýma v portugalském hlavním městě. Za ČR ji podepsali ministerský předseda Mirek Topolánek a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Na rozdíl od evropské ústavní smlouvy Lisabonská smlouva nenahrazuje, ale pouze obnovuje Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES. Zařadí se tak k dalším podobným dokumentům.47Lisabonská smlouva.Euroskop.cz [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://www.euroskop.cz/gallery/49/14956-lisbonne_2.pdf Důležitou změnou v rozhodovacím procesu EU je rozšíření počtu oblastí, v kterých bude Rada rozhodovat kvalifikovanou většinou. Lisabonská smlouva rozšiřuje tento způsob hlasování o 68 nových oblastí. Po vstupu smlouvy v platnost se bude používat již ve 218 oblastech.48Vláda české republiky [online]. [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/lisabonska-smlouva/lisabonska-smlouva-78697/ Institut občanství Unie zavedla již Maastrichtská smlouva z roku 1992 a Lisabonská smlouva v tomto ohledu nic nemění. Občanství Unie pouze doplňuje občanství jednotlivých členských států, aniž by je nahrazovalo. Bylo zavedeno proto, aby všem občanům členských států zaručovalo právo volného pohybu v rámci EU, právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách v místě

Témata, do kterých materiál patří