Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Evropská unie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (154,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

, energetiku, zemědělství apod.31Institucionální záležitosti.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/topics/institutional-affairs_cs Evropská komise Komise je nezávislá na vládách členských států a jejím úkolem je hájit zájmy Unie jako celku. Vykonává čtyři hlavní funkce: Navrhuje politiky a právní předpisy EU, dohlíží nad dodržováním smluv a právních předpisů EU (funkce „strážkyně smluv“), řídí a provádí politiky EU a související rozpočet a reprezentuje EU ve světě v záležitostech, které spadají do její působnosti. Komise je jmenována každých pět let, po volbách do Evropského parlamentu.32Institucionální záležitosti.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/topics/institutional-affairs_cs Předseda komise je volen Parlamentem na základě návrhu Evropské rady. Komisaře (členy Komise) musí před nástupem do úřadu schválit Evropský parlament. Z každého členského státu je jmenován jeden, včetně předsedy Komise a místopředsedů.33Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/topics/institutional-affairs_cs Prosazování práva Úkolem Soudního dvora Evropské unie je zajišťovat, aby bylo právo EU vykládáno a uplatňováno stejným způsobem ve všech členských státech. Soudnímu dvoru rovněž přísluší pravomoc rozhodovat v právních sporech mezi členskými státy, orgány EU, podniky a jednotlivci. Sídlí v Lucemburku a tvoří jej soudci ze všech zemí EU.34Institucionální záležitosti.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/topics/institutional-affairs_cs Ostatní orgány a instituce Evropská unie má 8 dalších hlavních orgánů pověřených konkrétními úkoly: Evropská centrální banka – sídlí ve Frankfurtu a řídí měnovou politiku eurozóny.Účetní dvůr – dohlíží na to, aby byl rozpočet EU (financovaný evropskými daňovými poplatníky a příjmy z celních poplatků) řádně využíván.Evropská služba pro vnější činnost – orgán pro zahraniční a bezpečnostní politiku, v jehož čele stojí vysoký představitel Unie.Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů – jde o poradní orgány, které v Bruselu zastupují zaměstnavatele, odbory, občanskou společnost a místní a regionální orgány státní správy.Evropská investiční banka – sídlí v Lucemburku, financuje projekty v chudších regionech EU a pomáhá malým a středním podnikům.Veřejný ochránce práv – vyšetřuje stížnosti občanů, podniků a jiných subjektů na postup orgánů EU.Evropský inspektor ochrany údajů – zajišťuje, aby všechny orgány a instituce při zpracovávání osobních údajů respektovaly právo občanů na soukromí.35Institucionální záležitosti.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/topics/institutional-affairs_cs Na konkrétní provádění evropských právních předpisů v příslušných oblastech dohlíží 40 agentur různého charakteru a velikosti, které se nacházejí na různých místech Unie.36Institucionální záležitosti.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/topics/institutional-affairs_cs Volby v EU Smlouva o Evropské unii - tzv. Maastrichtská smlouva opravňuje všechny občany Evropské unie k aktivní (= právo volit) a pasivní (= právo být volen) účasti ve volbách do Evropského parlamentu a ve volbách do místních zastupitelstev v místě jejich pobytu.37Volby.Občanská společnost [online]. Praha: Econnect webhosting, 2003 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uj--1-239163 Volby do místních zastupitelstev – obecní volby Základní pravidla pro obecní volby pro občany EU stanoví Směrnice Rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky. V členských státech neexistují pro volby do místních zastupitelstev jednotná pravidla. Pokud občan EU chce tohoto svého práva v zemi pobytu využít, je vždy třeba zjistit a respektovat konkrétní právní úpravy země pobytu. Některé země EU nicméně povolují volbu jen v primárním či obvyklém místě pobytu. Jako obecné pravidlo platí, že země EU nemůže po občanovi požadovat pobyt na určitém místě po určitou dobu před volbami, pokud toto pravidlo neplatí také pro její vlastní občany. Přesto může jedna země – Lucembursko požadovat za určitých podmínek minimální dobu pobytu.38Volby.Občanská společnost [online]. Praha: Econnect webhosting, 2003 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uj--1-239163 Volby do Evropského parlamentu Evropský parlament je jedinou přímo volenou institucí EU. Občané členských států volí své zástupce do EP od roku 1979. EP je největším mnohonárodním parlamentem na světě. Volební systém v členských zemích EU není jednotný a liší se podle tradic a ústavních pravidel jednotlivých členských zemí. Volby do EP se konají najednou (během jednoho týdne) ve všech zemích Evropské unie. Volební období je pětileté. Poslední volby se uskutečnily ve dnech 23. a 24. května 2014.39Volby.Občanská společnost [online]. Praha: Econnect webhosting, 2003 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uj--1-239163 Principy a zásady voleb do Evropského parlamentu jsou zakotveny: Ve Smlouvě o založení Evropského společenstvíve směrnici Rady č. 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky.Zásady voleb do Evropského parlamentu upravuje rovněž Akt týkající se volby zástupců Shromáždění přímým všeobecným hlasováním z roku 1976 (evropský volební zákon). 40Volby.Občanská společnost [online]. Praha: Econnect webhosting,

Témata, do kterých materiál patří