Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Evropská unie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (154.72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Náročné desetiletí (Po roce 2010)

Evropa je výrazně zasažena celosvětovou hospodářskou krizí. V prosinci 2012 je Evropské unii udělena Nobelova cena míru. Chorvatsko se v roce 2013 stává 28. členským státem EU. Z evropských voleb v roce 2014 vzejde nové složení Evropského parlamentu, s větším počtem euroskeptiků. Po ruské anexi Krymu je zřízena nová bezpečnostní politika. Na Středním východě a v dalších regionech a zemích na světě roste náboženský extremismus, což vede k nestabilitě a válkám. V jejich důsledku mnoho lidí opouští svůj domov a hledá útočiště v Evropě. EU musí řešit nejen dilema, jak se o ně postarat, ale sama se také stává terčem několika teroristických útoků.24

Institucionální záležitosti

Evropská unie je ojedinělý politický soubor. Její členské státy sdílejí v klíčových oblastech svou svrchovanost k dosažení společných cílů. Všem občanům členských států náleží kromě státní příslušnosti jejich domovského státu také občanství EU, které jim dává právo podílet se na demokratickém chodu Unie. Podobně jako každá vláda má i Unie svůj zákonodárný orgán (Parlament a Rada), orgán výkonné moci (Komise) a orgán nezávislého soudnictví (Soudní dvůr). Pravomoci orgánů EU vyplývají ze zakládajících smluv, které mezi sebou členské státy uzavřely a které každý z nich závazně potvrzuje platnost. V oblastech, které nejsou upraveny ve smlouvách, si státy ponechávají svrchovanost. Dvěma nejdůležitějšími smlouvami jsou: římská smlouva (1958), kterou bylo založeno Evropské hospodářské společenství, Maastrichtská smlouva (1993), rovněž známá jako Smlouva o Evropské unii.25

K dalším smlouvám patří Jednotný evropský akt (1987), kterým se vytvořil jednotný trh, Amsterodamská smlouva (1999) a Niceská (2003) smlouva. Nejnovější je Lisabonská smlouva (2009), která pozměňuje některé předchozí smlouvy.26

Institucionální trojúhelník

Za tvorbu politiky a přijímání rozhodnutí jsou v EU odpovědné 3 orgány: Evropský parlament, Rada Evropské unie, Evropská komise. 27

Evropský parlament

Evropský parlament zastupuje v EU občany Unie. Jeho pravomoci byly rozšířeny několika změnami základních smluv EU. Poprvé byl občany přímo zvolen v roce 1979. Současný Parlament, zvolený v květnu 2014 na 5 let, má 751 poslanců ze všech 28 zemí EU. Hlavním úkolem Parlamentu je přijímat společně s Radou návrhy právních předpisů, které předkládá Komise. Další jeho funkcí je kontrola a schvalování rozpočtu Unie. Parlament rovněž vykonává demokratický dohled nad Komisí, což kromě jiného obnáší i pravomoc vyjádřit Komisi jako celku nedůvěru a odvolat ji.28

Evropská rada

Hlavy států a vlád členských zemí se scházejí k jednání minimálně 4krát do roka na tzv. Evropské radě. 29

Další jednání Rady může předseda svolat, kdykoli to uzná za vhodné. Roli orgánu EU a funkci voleného předsedy dostala Rada (což je v podstatě summit EU) poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva.30

Témata, do kterých materiál patří