Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pojmy právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (80,12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pojmy z práva Zákonnost = legalita; důsledné dodržování právních předpisů. Podstata zákonnosti spočívá v tom, že osobám je právně dovoleno vše, co zákon nezakazuje, zatímco orgány veřejné moci mohou jednat pouze na základě zákona a v jeho mezích.Základní zásady práva před zákonem jsou si všichni rovni neznalost zákona neomlouváPrávní vědomí– znalost právního řádu a představy o spravedlnosti a účelnosti právních noremPrávní jistota– je výsledkem dodržování právních norem, aplikace a realizace práva.Spočívá v tom, aby nikdo nebylbez zákonného důvodu omezen na svých subjektivních právech a zároveň, aby právní cestou bylpostižen každý, kdo porušuje své právní povinnosti.Právo= soubor pravidel (norem), podle kterých se odedávna organizuje a řídí lidské soužití a které se od ostatních společenských pravidel liší tím, že jestanoví stát a jsou takéstátní mocí vynutitelná (též objektivní právo)Objektivní a subjektivní právo objektivní právo –souhrn platných norem, tedy synonymum právního řádu subjektivní právo – oprávnění chovat se určitým způsobem objektivním právem nezakázanýmPrávní předpisy– obecně závazné normativní právní akty,které jsou výsledkem legislativní činnosti právních orgánů,jsou tvořeny právními normamia jsou jedním ze stěžejníchpramenů právav kontinentálním typu právní kultury. např.: zákony, vyhlášky… Soudní precedens= case law; soudní rozhodnutí, které je prvním řešením daného případu, dosud právem neupraveného; jeden z právních pramenů;používá se v angloamerickém typu právní kulturyKolektivní smlouvy–je smlouva meziodborovou organizací a zaměstnavatelem, v níž se upravují některé otázky práce a pracovních podmínek u tohoto zaměstnavatelSpravedlnost a nespravedlnost–normativní pojmy morálky a práva, v nichž se existující (nebo neexistující) stav věci hodnotí jako něco žádoucího, co odpovídá podstatě a právům člověka, nebo naopak jako to, co je s nimi v rozporu a musí být, proto odstraněno. Spravedlnost =jistota, že každé protispolečenské chování, ať již zřejmě porušuje zákon, nebo je jen v rozporu s dobrými mravy, dojde svého odsouzení a že každý občan ve státě nalezne dostatečné a účinné prostředky ochrany svých práv a oprávněných zájmů Prameny práva– formy práva uznané státem, v nichž jsou obsaženy normy práva.V různých zemích a právních kulturách jsou odlišné prameny práva. právní předpisy právní obyčeje soudní precedens normativní právní smlouvaPrávní řád– souhrn právních předpisů ve státě; uspořádán stupňovitě podle důležitosti a významu jednotlivých právních přepisů. Jejich důležitost neboli právní síla a z toho vplývající vyšší nebo nižší postavení v právním řádu záleží na tom, který státní orgán je vydal a jak se nazývají.Základní typy právní kultury kontinentální evropský typ= kodexové právo angloamerický typ= Common Law islámskýPrávní obyčej– nejstarší pramen práva, v současnosti malý význam. Právní obyčeje vznikají spontánně na základě dlouhodobé tradice a obecné akceptace veřejností i státem (resp. společenstvím států), netvoří se tedy cílevědomě, ale dlouhodobě.Právní síla– určuje postavení konkrétního právního předpisu v právním řáduÚstava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákonymezinárodní smlouvyzákony Parlamentu a zákonná opatření Senátunařízení vládyvyhlášky jednotlivých ministerstev a jiných úředních orgánů státní správyvyhlášky a nařízení krajů a obcíPrávní norma–obecně závazné pravidlo chování, uznané a je vynutitelné státní mocí. Stanoví pomocí příkazů, zákazů a dovolení, jaké chování se považuje za žádoucí a jaké za nežádoucí, jevytvořena státní mocí a je jí takévymáhána. Jepísemná, představuje součást určitého právního předpisu.Druhy právních norem z hlediska stupně závaznosti kogentní (kategorické, donucující) -tato norma jebezvýhradně závazná a nepřipouští odchylky dispozitivní (podpůrné) -v případě, že si účastnícineupraví své vztahydohodou, platí úprava obsažená v zákoněDruhy právních norem z hlediska použité legislativní techniky taxativní – stanoví podmínky pro své uplatnění konkrétně, přesně, úplně demonstrativní– stanoví podmínky pro své uplatnění jen na příkladDruhy právních norem z hlediska slovního textu opravňující normy– dovolují nějaké chování přikazující– přikazují, jak se máme chovat zakazující– zakazují nějaké chováníVěcná působnost právních norem–určuje oblast právní úpravy normy; např. zákoník práce upravuje vztahy vzniklé z pracovního poměruProstorová působnost právních norem– (územní) – např. vyhláška obce se vztahuje pouze na území dané obceOsobní působnost právních norem– vymezuje okruh osob, na které se norma vztahuje (např. držitele střelných zbraní) - jistou výsadou z působnosti norem je imunitaImunita =výsada z působnosti dodržování právních norem absolutní– má ji hlava státu; není trestně odpovědný za cokoli, co udělá relativní– mají ji členové parlamentu a ústavní soudci; nejsou trestně odpovědni za to, co pronesou během své funkcePlatnost právní normy– nastává okamžikemsplnění všech předepsaných náležitostí. Platný právní předpis je součástí právního řádu. Jeho platnostzačíná dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů akončí buďuplynutím doby, na níž byla platnost předem omezena, nebo jehoderogací (zrušením) předpisem stejné nebo vyšší právní síly.Účinnost právní normy–znamená, že každý je povinen se předpisem řídit a dodržovat jej. Účinnost nastává dnem, který je uveden v posledním odstavci právního předpisu, jinak 15. dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.Legisvakance– (legis vacatio) -časová lhůta mezi platností a účinností právního předpisu, kdy je př. předpis je platný, ale ještě se dle něho subjekty nemusí chovat. Neměla by být příliš dlouhá, krátká nebo nulová (záleží na rozsahu zákona). U mezinárodních normativních smluv nebývá ve zvyku lhůta – je nulová. Den zveřejnění je pak dnem účinnosti normy. Nulovou lhůtu může mít i nález Ústavního soudu.Derogační klauzule zrušovací ustanovení–jepředposledním ustanovením právního předpisu, které říká, kterénormy seruší. Právní předpis lze zrušit pouze právním předpisemstejné

Témata, do kterých materiál patří