Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ším cenový indexem sloužícím k posuzování vývoje cen spotřebního zboží a služeb;index je kalkulován jako vážený průměr změn cen vybraných druhů zboží a služeb, které jsou obsaženy ve spotřebním koši; mírou inflace se rozumí nárůst hodnoty indexu ve sledovaném období oproti období výchozímu, vyjádřený v procentech. Spotřebitelský koš Skupina vybraného zboží a služeb;reprezentuje typickou spotřebu obyvatelstva státu;obsahuje cca 700 položek;sestavuje jej Český statistický úřad;každá položka v koši má přidělenu váhu ve spotřebním koši;váha vyjadřuje podíl daného druhu spotřeby na celkové spotřebě domácností (podíl výdajů, které musí spotřebitelé ze svých příjmů vynaložit na danou komoditu). Index cen výrobců (PPI) PPI – měří hladinu cen na úrovni velkoobchodu nebo výrobců;je založen na cenách komodit, zahrnujících ceny potravin, zpracovatelského a těžebního průmyslu;fixní váhy jsou založeny na čistých dodávkách či prodejích komodit;koš obsahuje ceny zhruba 3400 komoditslouží převážně k zjišťování vlivů domácí inflace na konkurenceschopnost domácích výrobců v porovnání se zahraničními výrobci;index je pro firmy důležitý hlavně z důvodu jeho specifičnosti a přesnosti. Druhy inflace: Klasifikace inflace je možná dle: úrovně míry inflace, tedy míry nárůstu cenové hladiny;impulzu, který vedl k nárůstu cenové hladiny;způsobu, jakým se inflace projevuje;faktorů jejichž vliv nebyl zahrnut do změn cenové hladiny, to znamená druhy inflace vzniklé na základě účelových úprav základní (celkové) míry inflace. Inflace dle míry nárůstu cenové hladiny 1.Mírná inflace (Mild Inflation): jednociferná míra inflace;pomalý nárůst cenové úrovně (nejlépe ne více než 5 % ročně);je spojena s nízkou mírou nezaměstnanosti a nastává v růstové fázi hospodářského cyklu; má příznivý vliv na ekonomiku, je projevem rostoucí ekonomiky. 2.Pádivá inflace (Galloping Inflation): dvouciferná míra inflace;od zhruba 10 % ročního nárůstu cenové hladiny;způsobuje ekonomickou nestabilitu;trh peněz přestává být funkční;lidé odmítají držet větší množství peněz, preferují uchovávat majetek ve formě komodit a nemovitostí. 3. Hyperinflace (Hyperinflation) Inflace mimo kontrolu; prudký nárůst cen = ztráta hodnoty peněz;formální definice je: „inflace 50 a více % za měsíc" neudává se za rok, ale v mnohem kratším intervalu (často za měsíc);vede k selhání monetárního systému země;nejčastěji k ni dochází během a krátce po válkách, v důsledků politických převratů, sociálních hnutí, pokud vláda kryje své výdaje nebo dluhy prostřednictvím vytištění dodatečných peněz. Druhy inflace - dle inflačního impulzu) 1.Poptávková inflace = poptávkou tažená inflace: inflace způsobená růstem agregátní poptávky (AD), díky růstu soukromých a vládníchvýdajů;např. zvýšení spotřebitelských výdajů v důsledku větší spotřebitelské důvěry. 2. Nákladová inflace = náklady tlačená, nabídková inflace: nákladové (nabídkové) šoky → nákladový inflační impulz;pokles agregátní nabídky v důsledku nárůstů cen vstupů (výrobních faktorů);např. pokles dodávek ropy a růst její ceny, růst mzdových nákladů, růst cen základních surovin apod., např. západní Evropa v 70. letech 20. století v důsledku růst ceny ropy. Inflace dle inflačního impulzu Inflační impulz sám o sobě k inflaci nestačí;podmínkou inflace je růst peněžní zásoby;když CB reaguje na poptávkový nebo nákladový impulz zvyšováním peněžní zásoby, inflační impulzy vyústí v inflaci; proto je inflace peněžním jevem. Inflace dle projevu 1.Otevřená – zjevná, měřitelná 2.Skrytá: administrativní opatření brání růstu cen,vede k nedostatku zboží, černý trh - stínová ekonomika,cenový index se nemění,v cenových indexech nejsou zachyceny ceny černého trhu. 3. Potlačená – není patrná deficitní trh, není k dispozici potřebný sortiment. Inflace podle faktorů, jejichž vliv nebyl zahrnut do změn cenové hladiny 1. Měnově-politická inflace „Celková inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní“;tento indikátor upravuje míru inflace (vypočtenou indexem spotřebitelských cen) o vliv nárůstu cenové hladinyv důedku změn nepřímých daní;z výpočtu míry inflace je tudíž vyloučeno zvýšení cenové hladiny v důsledku nárůstu nepřímých daní;hlavním cílem Centrální banky je zajistit cenovou stabilitu; nárůst cenové hladiny však v důsledku změny nepřímých daní, o kterých rozhoduje vláda, není CB schopna přímo ovlivnit;proto je měnově-politická inflace očištěná od vlivů změn nepřímých daní. 2. Čistá inflace Ukazatel čisté inflace vyjadřuje přírůstek cen neregulované části spotřebního koše, který je dále očištěn od vlivu nepřímých daní, případně od vlivu rušení dotací;vylučuje vlivy administrativních opatření vlády, tedy vlivy fiskálních zásahů;výpočet vychází ze spotřebního koše;ve spotřebním koši je zahrnuto 117 položek, u kterých stát reguluje ceny (ceny plynu, elektrické energie, regulované nájemné a pod.). 3. Jádrová inflace Korigovaná inflace = další úpravy míry inflace;vychází z ukazatele čisté inflace s tím, že může vylučovat další vlivy, které působí na změny cenové hladiny;nejčastěji se uvádí, že jsou vyloučeny vlivy volatility cen potravin, pohonných hmot, daní a regulovaných cen. Důsledky inflace Inflace přerozděluje bohatství ve prospěch těch, kteří „platí“ na úkor těch, kterým „je placeno“; při zapůjčení peněz za úrok nižší než je r

Témata, do kterých materiál patří