Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ůst inflace (znehodnocení peněz), věřitel na zapůjčení prodělává a dlužník vydělává;pokud se úroková míra odvodí od předpokládané míry inflace a skutečná inflace je potom podstatně nižší, stávají se zapůjčené peníze pro dlužníka příliš drahé;příjemci fixních příjmů – v důsledku inflace se jejich reálný příjem snižuje;Nízká míra inflace má z krátkodobého hlediska pozitivní účinky na ekonomiku;ceny zboží v čase narůstají, což zvýhodňuje dřívější nákupy před pozdějšími;tento efekt udržuje ekonomiku aktivní a podporuje spotřebu, půjčky a investice;mírná inflace je považována za ekonomicky prospěšnou, podporující ekonomický růst;naopak nejistota o vývoji inflace může odrazovat od spoření a investování. Desinflace Situace, kdy přestože ve státě dochází k inflaci, má míra inflace klesající tendenci = zpomalení míry inflace za určité období; např: během měsíce ledna činila míra inflace 4,4 %, v únoru byly míra inflace 4,0 %. Cenová úroveň se stále zvyšovala, avšak v únoru byla rychlost nárůstu o 0,4 procentního bodu nižší než v lednu. Stagflace a slumpflace Stagflace = stagnace + inflace = situace, kdy je stagnace výkonu ekonomiky (velice pomalý nebo nulový růst ekonomiky) doprovázena růstem inflace;= v ekonomice, která se potýká s nárůstem nezaměstnanosti v důsledku stagnace ekonomické aktivity, roste zároveň míra inflace;Slumpflace = slump (pokles, propad) + flation (ekonomická stabilita);situace, kdy je pokles výkonu ekonomiky (negativní ekonomický růst) doprovázen růstem cenové hladiny, např. v období hospodářské recese narůstá nezaměstnanost i inflace. . Deflace a) Deflace z krátkodobého hlediska: může být pozitivním jevem;pokles cen zboží a služeb může vést k růstu spotřeby;avšak důsledkem je pokles příjmů výrobců a prodejců. Nejčastější příčiny deflace: příliš velké množství zboží a služeb a málo peněz na jejich nákup;snížení cen v důsledku technologického pokroku; pokles cen dováženého zboží (import deflace);státní cenové regulace na některých trzích. b) Deflace z dlouhodobého hlediska negativní jev → vede ekonomiku do recese. Pro výrobce: pokles cen → snížení tržeb a zisků, růst nákladů na zaměstnance (dlouhodobé smlouvy, fixní platy);nutnost snižování nákladů → snižování výroby, platů a stavů zaměstnanců;poklesu ekonomického výstupu a nárůstu nezaměstnanosti. Pro spotřebitele: trvale klesající ceny → odkládání nákupů na později, odkládání investic;pokles cenové hladiny znehodnocuje movitý i nemovitý majetek;pokles AD v důsledku odložených nákupů → další propouštění zaměstnanců a omezování výdajů → vzniká deflační spirála (deflační past). Nejčastější příčiny dlouhodobé deflace: nedostatek peněz v oběhu, restriktivní monetární zásahy,pokles agregátní poptávky, ekonomická krize. Důsledky inflace „Běžně se má za to, že když vláda platí dluhy inflací, může se vyhnout zvýšení daňové zátěže obyvatelstva. Byli jsme svědky, že tomu tak není. Co stát získá tiskem bankovek, je odebráno veřejnosti právě tak jako spotřební daň z piva nebo daň z příjmu. Co vláda utratí, za to zaplatí veřejnost“ (J. M. Keynes) Důsledky inflace: Inflace způsobuje snížení informační kvality cen – zhoršuje orientaci lidí na trhu a výrobci i spotřebitelé se dopouštějí chyb a jejich ekonomické chování ztrácí racionalitu.Přerozdělení důchodů – prostřednictvím inflace stát plošně daní majitele bankovních účtů a veškeré věřitele (vč. majitelů státních obligací) a nepřímo dotuje dlužníky.Přerozdělení důchodů – prostřednictvím inflace stát plošně daní majitele bankovních účtů a veškeré věřitele (vč. majitelů státních obligací) a nepřímo dotuje dlužníky.Těžkosti v oblasti plánování – nejistota v otázce ceny vstupů a budoucích tržeb → oddalování investic.Nízká konkurenceschopnost na zahraničních trzích za předpokladu, že inflace je v tuzemsku vyšší než v zahraničí a nedojde k patřičné depreciaci měnového kurzu. Náklady spojené s nezbytností často provádět změny cen (propagační materiály, cenovky, automaty na mince, aj.) Příčiny inflace, historický exkurz Inflace je vždy způsobena nadměrným množstvím peněz v oběhu bez ohledu na to, jsou-li papírové či zlaté.Historicky zaznamenané případy inflace:Španělsko (16. století) – inflace v důsledku přílivu zlata a stříbra z Jižní a Střední Ameriky (Potosí - Cerro Rico) → vysoké ceny zboží a pracovní síly, růst dovozů, postižena řemesla i zemědělství (cenová revoluce způsobená dovozem stříbra);Francie v období Velké francouzské revoluce (18. století) - zákon o emisi papírových peněz nekrytých zlatem, hyperinflace způsobená obrovským množstvím peněz v oběhu → nutnost administrativní kontroly cen, deficitní trh, politická nestabilita, nastolení Napoleonovy diktatury.20. léta 20. století – hyperinflace v Německu (období Výmarské republiky) – likvidace střední třídy, podkopání důvěry v demokracii, živná půda pro ukotvení protidemokratických tendencí;1990 – Jugoslávie – Slobodan Milošević získal kontrolu nad Srbskou národní bankou (čerpání úvěrů ze strany spřátelených skupin) → znehodnocení majetku obyvatelstva a bezprostřední vyhlášení samostatnosti Slovinska a Chorvatska. Hyperinflace v Německu (1923) Důsledkem prohry 1. světové války a Versailleské mírové smlouvy;válečné reparace a válečný dluh (154 miliard marek), ztráta velké části území a všech kolonií, ztráta desetiny obyvatelstva; narůst inflace zaznamenán již v průběhu války (zrušení zlatého standardu dne 4. srpna 1914);v roce 1918 bylo množství peněz v oběhu oproti roku 1914 pětinásobně vyšší;projevy inflace zůstávaly až

Témata, do kterých materiál patří