Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

• Nenávratné (daňové, nedaňové), • návratné (emise dluhopisů, bankovní úvěry). Rozhodující částí příjmů státního rozpočtu jsou daňové příjmy: přímé daně (placené v závislosti na výši majetku, nebo příjmu plátce) - daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daně vztahující se k majetku;nepřímé daně (jsou zahrnuty v ceně výrobků a služeb) – daně univerzální (DPH), daně selektivní (monopolní daň uvalená na specifické zboží), daně spotřební (z uhlovodíkových paliv a maziv, lihu, vína, piva, tabákových výrobků atd.);daním podobné platby dané zákonem - cla na zboží, poplatky sociálního a nemocenského pojištění.Součástí příjmů státního rozpočtu jsou rovněž nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace. Výdaje státního rozpočtu Vládní nákupy zboží a služeb – neinvestiční (zahrnují mj. platy) a investiční (infrastruktura, vojenská technika aj.);transferové platby - platby ze státního rozpočtu za které příjemce neposkytuje žádnou protislužbu (podpory v nezaměstnanosti, výplaty starobních a invalidních důchodů, transfery podnikům aj.);příspěvky územním rozpočtům, ostatním neinvestiční výdaje, kapitálové výdaje, splátky úroků z vládních úvěrů. Mandatorní výdaje – výdaje státu dané zákonem (např. dávky sociálního zabezpečení, státní příspěvek na penzijní připojištění a stavební spoření, kurzové ztráty při správě státního dluhu, realizace státních záruk, transfery mezinárodním organizacím aj.). Saldo státního rozpočtu Aktivní saldo (rozpočtový přebytek), vyrovnané saldo, pasivní saldo (rozpočtový schodek).Situace, kdy výdaje státního rozpočtu > příjmy státního rozpočtu. Financování deficitu státního rozpočtu: emise státních pokladničních poukázek a dluhopisů (obligací). V pozici investorů (věřitelů státu) jsou domácnosti, podnikový sektor, finanční instituce; vnitřní (efekt vytěsňování spotřeby a investic) × vnější dluh (efekt vytěsňování exportu); půjčka státního orgánu (např. Ministerstva financí) u centrální banky (ČNB) proti zástavě (kolaterál) cenných papírů, které jsou v portfoliu tohoto orgánu; půjčka od zahraničních institucí (Mezinárodní měnový fond, Světová banka, soukromá zahraniční banka); prodej státního majetku. Monetizace státního dluhu – odkup státních dluhopisů centrální bankou → emise peněz → růst peněžní zásoby → inflace. Deficit státního rozpočtu Veřejný státní dluh zatěžuje budoucí generace, které nakonec musí splatit jistinu i úroky, a to za cenu snížení spotřeby následujících generací.Emitované vládní cenné papíry konkurují soukromým investicím, protože jsou považovány za bezrizikové investice → investoři upřednostňují tyto CP před investováním do soukromého (rizikového) sektoru.Analýza státního dluhu – ukazatel podílu kumulované výše státního dluhu na HDP – poměr salda k HDP a poměr dluhu k HDP.Cyklický deficit – důsledek recese či deprese = HDP klesá pod potenciální produkt → klesá výběr daní (příjmy státního rozpočtu) a naopak rostou výdaje státního rozpočtu (výplata dávek v nezaměstnanosti, sociálních dávek atd.).Strukturální deficit – HDP na úrovni potenciálního produktu a nezaměstnanost je na své přirozené míře. Příčinou jsou vyšší vládní výdaje, než jsou příjmy. Fiskální politika Cíl fiskální politiky = regulace agregátní poptávky a agregátní nabídky prostřednictvím nástrojů fiskální politiky.Nástroje fiskální politiky - vestavěné (též automatické) stabilizátory: po svém zavedení do hospodářské praxe působí automaticky; příkladem je progresivní daň z příjmů – v období konjunktury i recese působí jako stabilizátor; období konjunktury – s růstem důchodů vyšší počet lidí podléhá vyšší daňové sazbě a míra čistých příjmů a výdajů je nižší, než bez zásahu státu; období recese – klesnou-li důchody, získají někteří lidé nárok na sociální dávky, což zvýší jejich příjem i výdaje na vyšší úroveň; daňový systém snižuje hodnotu multiplikátoru – z každé dodatečné Kč spotřebitel platí daň a jeho mezní sklon ke spotřebě klesá.Nástroje fiskální politiky - záměrná (diskreční) opatření: opatření přijímaná vládou s cílem stabilizovat ekonomiku; např. změna daňových sazeb nebo realizace vládních nákupů zboží a služeb; diskreční opatření v době ekonomické recese cílí na podporu AD, v době konjunktury pak na její přibrzdění. Multiplikátory • Zvýšení (snižování) vládních výdajů, snížení (zvýšení) daní, zvýšení (snížení) transferových plateb zvýšení (snížení) domácího produktu Y (AD), vliv na zaměstnanost a cenovou hladinu. Multiplikační efekt státních nákupů výrobků a služeb je shodný s multiplikačním efektem investic: – multiplikátor vládních výdajů Y = (1/(1-c)) .G e = 1/(1-c) = 1/s Multiplikátor udává, o kolik se zvýší produkt, jestliže se státní nákupy výrobků a služeb zvýší o 1 Kč. V případě, že dojde ke snížení daní, platí, že: část nových příjmů (nižší daně zvýší příjmy domácností a podniků) bude použita na spotřebu, a část bude uspořena. Úspory však nejsou součástí agregátní poptávky a tedy ji neovlivní;dodatečné příjmy, které vznikly snížením daní, mají po přeměně v inv

Témata, do kterých materiál patří