Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

světové organizace jako například OSN. Cla obchodně politická:Autonomní-clo je stanoveno rozhodnutím státu nezávisle na mezinárodní smlouvě, smluvní-clo je určeno podle mezinárodní smlouvy (bilaterální i multilaterální).z hlediska pohybu zboží:vývozní-platí se za vyvezené zboží,dovozní-platí se za dovezené zboží,tranzitní–platí se za zboží,procházející územím státu.z hlediska účelu:fiskální-účelem je příjem státního rozpočtu,ochranná(protekcionistická) –chrání domácí výrobce před konkurencí ze zahraničí,prohibitivní-clo, které je tak vysoké, že zcela zabraňuje dovozu daného zboží,skleníková–dočasné clo, které má chránit nově se rozvíjející sektor domácího hospodářství,antidumpingová(vyrovnávací) -dodatečné clo, které je uvaleno na zboží, jehož cena je nižší než je běžná cena v zemi vývozu.preferenční–snížené clo, které se vztahuje na zboží pocházející ze zemí, kterým bylo uděleno zvýhodnění před ostatními,odvetná(retorzní) –cla uvalená na zboží z jiného státu za jeho obchodní politiku,vyrovnávající(kompenzační) –mají za účel vyrovnat sníženou cenu dováženého zboží, které je zahraniční vládou subvencováno (např. zemědělská produkce),vyjednávací(negociační) -slouží jako vyjednávací prostředek při obchodně-politických jednáních. 2. Nepřímá, tržně orientována opatření: intervence na devizových trzích(nákup a prodej vlastní či cizí měny),opatření monetární a fiskální politiky, které ovlivňují rovnováhu platební bilance. Platební bilance Platební bilance představuje soustavu finančních účtů zachycující finanční toky všech přijatých a poskytnutých plateb mezi subjekty národní ekonomiky a mezinárodním okolím za určitou časovou jednotku. Je tvořena: •běžným účtem, •kapitálovým účtem •finančním účtem, •změnou devizových rezerv. Běžný účet platební bilance= bilance zboží (obchodní bilance) + bilance služeb + bilance výnosů + bilance převodů •obchodní bilance(vývoz a dovoz zboží) •bilance služeb(vývoz a dovoz služeb) •bilance výnosů(výnosy a důchody plynoucí ze zahraničí a do zahraničí a jednostranné převody -důchody tuzemců ze zaměstnání v zahraničí, důchody cizozemců ze zaměstnání v ČR, příjmy a výdaje v souvislosti se zahraničními investicemi, např. dividendy) •bilance běžných převodů(převody, které nevytvářejí žádné závazky či pohledávky v zahraničí) Finanční účet platební bilance Zachycuje vývoz a dovoz kapitálu, •kapitálový import –nákupy domácích aktiv zahraničními osobami, •kapitálových export –nákupy zahraničních aktiv domácími osobami. Skládá se z účtů: •přímé investice-nákupy a prodeje cenných papírů (převážně akcií), •portfoliové investice–nákupy a prodeje cenných papírů bez nároku na rozhodování(nejčastěji dluhopisy), •ostatní investice-půjčky a úvěry státního finančního a nefinančního sektoru ekonomiky. Platební bilance •Rovnováhy platební bilance je dosaženo když saldo běžného účtu je vyrovnáno opačným saldem finančního účtu. •Nástroj vyrovnávání = měnový kurz. Měnové kurzy •Měnový kurzje cena jedné měny vyjádřená v jednotkách jiné měny, obvykle se udává jako podíl domácí měny ku měně zahraniční. •V minulosti: měnový kurz = zlatý obsah národních měn. Základní režimy měnových kurzů 1.Fixní kurzy -úředně stanovené kurzy. 2. Volně pohyblivé kurzy (floating) a) čistý floating –tržní síly bez zásahu CB b) dirty floating –příležitostné intervence CB. 1. Fixní kurzy Výhody:stabilní prostředí pro zahraniční investice, napomáhá udržovat nízkou inflaci, snižuje transakční náklady. Nevýhody:ztráta autonomní měnové politiky, nutné zásahy CB -udržování kurzu na oficiální úrovni, ztráta možnosti přizpůsobovat se aktuálním ekonomickým jevům, riziko spekulativního útoku na měnu, rozdíl mezi nominálním a reálným měnovým kurzem. Způsoby stanovení fixních kurzů: kurzový závěs(exchangeratepeg) –měna navázána na jinou měnu nebo koš měn, event., –definuje se centrální parita + fluktuační pásmo (procentní vzdálenost na obě strany od centrální parity, např. ±15 %) –uvnitř pásma pohyb kurzu na základě nabídky a poptávky.Zvláštní typy kurzového závěru: •posuvné zavěšení(crawling peg) dochází k pravidelným úpravám centrální parity, postup úprav předem vyhlašuje centrální banka, důvod: vysoká inflace v zemi se zavěšenou měnou vůči inflaci v zemi referenční měny; •měnový výbor(currency board) -měnový kurz se udržuje na fixní úrovni vůči referenční měně bez oscilačního pásma, CB nerozhoduje o velikosti úrokových sazeb, zcela se vzdává vlastní měnové politiky.Udržování směnného kurzu ve stanoveném fluktuačním pásmu –směnný kurz je vyhlášen jako interval ve kterém se bude kurz vůči zvoleným měnám pohybovat (tj. centrální parita + procentuální odchylka od centrální parity)

Témata, do kterých materiál patří