Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Od 70. let 20. století již vázanost peněz na zlato neexistuje!

Převedení práva vydávat bankovky jen na jednu banku a zrušení povinného krytí bankovek zlatem a obchodními směnkami vede na straně státu k nutnosti uskutečňovat tzv. měnovou (monetární) politiku!

Vývoj peněžní směny

d) Emise a oběh peněz ve vyspělých tržních ekonomikách (současnost)

•peníze bez vnitřní hodnoty – kartalistické pojetí peněz - Platónovo pojetí peněz – peníze jsou pouhým symbolem, stvořeným a garantovaným státem;

•označují se jako „peníze s nuceným oběhem“ - používání peněz jako oficiálního prostředku směny je založeno na autoritě vlády - legální platidlo - důvěra v peníze je tedy založena na důvěře ve vládu a státní moc (lat. „credo“ – „důvěra“, „úvěr“);

•centrální banka realizuje monetární politiku - reguluje množství peněz v oběhu a tím i ovlivňuje úroveň inflace;

•hotovostní a bezhotovostní peníze;

•hotovostní peníze jsou emitovány centrální bankou poskytováním hotovostních úvěrů ostatním bankám;

•bezhotovostní (depozitní) peníze jsou emitovány centrální bankou i komerčními bankami;

•zdrojem bezhotovostních peněz je také nákup zahraničních aktiv a státních dluhopisů centrální bankou (operace na volném trhu).

• bilanční rovnice FA + DC = M + QM + OI, kde

FA zahraniční aktiva vyjádřená v domácí měně,

DC poskytnuté úvěry v domácí ekonomice,

M peníze (oběživo a vklady na viděnou),

QM další složky měnových agregátů,

OI ostatní položky, např. vlastních kapitál centrální banky a rezervy;

• rovnice vyjadřuje vztah mezi množstvím peněz v ekonomice (pravá strana) a způsoby jejich emise (levá strana);

• peníze jsou kryty aktivními úvěry a dluhopisy ve správě CB,

• peníze jako předmět obchodování – cenou peněz je úrok.

Likvidita (likvidnost)

• Vlastnost aktiv vyjadřující rychlost, s jakou je možná jejich přeměna na hotové peníze (prostředek směny);

• důležitou roli sehrávají rovněž transakční náklady (tj. náklady vynaložené na přeměnu aktiva na hotovost).

• Aktiva podle míry likvidity (od nejlikvidnějších po nejméně likvidní):

– oběživo (bankovky a mince),

– zůstatky na běžných účtech,

– zůstatky na termínovaných účtech,

– cenné papíry,

– pozemky a fyzický kapitál,

– lidský kapitál (nelze jej prodat).

Bankovní soustava

• Je rozhodující složkou finančního systému;

• představuje souhrn všech bankovních institucí v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimi;

• nejčastější model – dvoustupňová bankovní soustava:

– centrální banka (např. ČNB, ECB, FED - Federal Reserve System),

– komerční banky;

• obvyklý bankovní systém :

– centrální banka,

– komerční banky (obchodní),

– specializované banky, např. spořitelní banky (savings b.), rozvojové banky (development b.), investiční banky (investment

Témata, do kterých materiál patří