Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

do konce války takřka skryté - byly stanoveny pevné ceny = skrytá inflace;po válce obnovením tržního hospodářství – plný projev inflace; řešení dluhové služby - emise dalších peněz ze strany Říšské banky (Reichsbank) → hyperinflace;každou hodinu docházelo k mnohonásobnému znehodnocení peněz (dvoukilový chléb stál 420 miliard marek);řešení = měnová reforma (zavedení „Rentenmark“, 15. listopad 1923); „Rentenmark“ je kryta průmyslem a zemědělskými pozemky;2,4 miliardy nových rentových marek vyměněny v poměru jeden bilión papírových marek za jednu marku rentovou;stabilizace hospodářské situace Hyperinflace v Zimbabwe Případ hyperinflace na počátku 21. století;po politickém převratu (prezident Robert Mugabe) a pozemkové reformě (počátek 90. let) dochází ke konfiskaci zemědělské půdy „bílých“ farmářů;popření dluhů Mezinárodního měnového fondu; tištění peněz na platby dluhů a rostoucích vládních výdajů;počátkem 2004 inflace 624 %;v listopadu 2008 byly odhadnuta roční míra inflace 89.7 sextiliónů procent; v dubnu 2009 Zimbabwe upustilo od tištění „Zimbabwean dollar“; Jihoafrický Rand a USD – používány jako standardní měny. Trh práce, nezaměstnanost = místo, kde se střetává nabídka práce (tzn. kde lidé nabízejí svou práci, ucházejí se o práci) s poptávkou po práci (tzn. kde firmy, vláda, domácnosti najímají zaměstnance); •heterogenní trh; •nedokonalá konkurence na trhu; •neúplnost informací; •různé profese vyžadují různou kvalitu lidského kapitálu (vzdělání, schopností, dovedností). Na trhu práce zaměstnavatelé a zaměstnanci vzájemně jednají o mzdě, pracovní době a dalších smluvních podmínkách práce. • Práce nemá stejnou povahu jako jiné statky. Její specifičnost je dána tím, že ji vykonávají lidé, s nimiž je neoddělitelně spjata. • Lidé se odlišují od ostatních výrobních faktorů, protože jsou nadáni vůlí a myšlením a mají svá práva. • Trh práce je tvořen třemi základními faktory: – nabídkou práce, – poptávkou po práci, – cenou práce – mzdou. Individuální nabídka práce • Nabídka práce představuje volbu jedince, který porovnává užitek z volného času s užitkem, který mu plyne ze spotřeby výrobků a služeb (volný čas obětuje a nabízí za něj práci). • V základním modelu je nabídka práce závislá na: a) výši reálné mzdové sazby, b) mezní újmě z práce spojené s obětováním volného času → s výší mzdové sazby se mění volba mezi užitkem, který plyne ze spotřeby výrobků a služeb, a užitkem z volného času. Podobu funkce nabídky práce ovlivňuje působení dvou efektů: • Substitučního, který převládá při nižší mzdové sazbě → při zvýšení mzdové sazby zájem o práci roste, neboť růst mzdy motivuje člověka, aby nabízel více práce na úkor svého volného času, tzn., že nabídka práce roste až do určitého bodu. • Důchodového, který převládá při vyšší mzdové sazbě → při vyšší mzdě si můžeme dovolit více volného času, tzn., že od určité mzdové sazby nabídka práce klesá → preference volného času. Individuální nabídka práce • Nabídka práce je tvořena na základě působení dvou efektů: - substitučního a - důchodového. Nabídka na trhu práce  tržní nabídka  Tržní nabídka práce = součet individuálních nabídek práce. Mnohé substituční a důchodové efekty se vzájemně ruší, proto křivka nabídky práce je křivkou nepružnou. Nabídka na trhu práce → L = LS(W/P) (+) Poptávka po práci • Poptávku po práci tvoří firmy, které poptávají práci (nakupují pracovní sílu), • je závislá na výši mzdové sazby a je určena příjmem z mezního produktu práce, • křivka poptávky po práci (D) je tedy shodná s křivkou příjmu z mezního produktu práce (MRP). Zdůvodnění průběhu funkce: • přírůstek výstupu (produktu), který je výsledkem zaměstnání dodatečné jednotky pracovní síly, přičemž všechny ostatní vstupy jsou konstantní (klesá vybavenost práce kapitálem a proto klesá i produktivita práce); • příjem z mezního produktu práce představuje dodatečný příjem, který firma získá zaměstnáním dodatečné jednotky práce; Poptávka po práci • firma nacházející se v rovnováze a zároveň maximalizující zisk zaměstnává pracovníky až po bod, kdy příjem z mezního produktu práce je roven mezním nákladům na práci; • mezní náklady na výrobní faktor - částka, o kterou vzrostou celkové náklady firmy, aby tato získala dodatečnou jednotku práce. Poptávka na trhu práceL = LD(W/P) (-) Zaměstnanost Populaci země můžeme rozdělit na: • ekonomicky aktivní obyvatelstvo (zaměstnaní a nezaměstnaní) a • ekonomicky neaktivní obyvatelstvo (děti, studenti, starobní důchodci, vězni...). Jako nezaměstnaného označujeme obecně toho, kdo je schopen pracovat, chce pracovat, aktivně si práci hledá, ale je bez práce. • Nezaměstnanost podle metodiky Eurostatu a Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) - osoby ve věku 15 až 74

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály