Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

eflace Snižování všeobecné cenové hladiny v čase a tím i nárůst kupní síly peněz v čase;pokud roční míra inflace klesne pod 0 % (negativní míra inflace);hlavní příčina = snižování peněžní zásoby;snižování množství peněz v ekonomice = hodnota peněz narůstá, peníze jsou vzácnější než dříve → postupné snižování cen zboží a služeb;deflace se je řídkým jevem (ekonomika v depresi, např. období Velké hospodářské krize ve 30. letech 20. století). Desinflace Situace, kdy přestože ve státě dochází k inflaci, má míra inflace klesající tendenci = zpomalení míry inflace za určité období;např: během měsíce ledna činila míra inflace 4,4 %, v únoru byly míra inflace 4,0 %. Cenová úroveň se stále zvyšovala, avšak v únoru byla rychlost nárůstu o 0,4 procentního bodu nižší než v lednu.Stagflace = stagnace + inflace = situace, kdy je stagnace výkonu ekonomiky (velice pomalý nebo nulový růst ekonomiky) doprovázena růstem inflace;= v ekonomice, která se potýká s nárůstem nezaměstnanosti v důsledku stagnace ekonomické aktivity, roste zároveň míra inflace;Slumpflace = slump (pokles, propad) + flation (ekonomická stabilita);situace, kdy je pokles výkonu ekonomiky (negativní ekonomický růst) doprovázen růstem cenové hladiny, např. v období hospodářské recese narůstá nezaměstnanost i inflace. Deflace a)Deflace z krátkodobého hlediska: může být pozitivním jevem;pokles cen zboží a služeb může vést k růstu spotřeby;avšak důsledkem je pokles příjmů výrobců a prodejců. Nejčastější příčiny deflace: příliš velké množství zboží a služeb a málo peněz na jejich nákup;snížení cen v důsledku technologického pokroku;pokles cen dováženého zboží (import deflace);státní cenové regulace na některých trzích. b) Deflace z dlouhodobého hlediska negativní jev → vede ekonomiku do recese. Pro výrobce: pokles cen → snížení tržeb a zisků, růst nákladů na zaměstnance (dlouhodobé smlouvy, fixní platy);nutnost snižování nákladů → snižování výroby, platů a stavů zaměstnanců;poklesu ekonomického výstupu a nárůstu nezaměstnanosti. Pro spotřebitele: trvale klesající ceny → odkládání nákupů na později, odkládání investic;pokles cenové hladiny znehodnocuje movitý i nemovitý majetek;pokles AD v důsledku odložených nákupů → další propouštění zaměstnanců a omezování výdajů → vzniká deflační spirála (deflační past). Nejčastější příčiny dlouhodobé deflace: nedostatek peněz v oběhu,restriktivní monetární zásahy,pokles agregátní poptávky,ekonomická krize. 8. Trh práce, nezaměstnanost Trh práce= místo, kde se střetává nabídka práce (tzn. kde lidé nabízejí svou práci, ucházejí se o práci) s poptávkou po práci (tzn. kde firmy, vláda, domácnosti najímají zaměstnance); heterogenní trh;nedokonalá konkurence na trhu;neúplnost informací;různé profese vyžadují různou kvalitu lidského kapitálu (vzdělání, schopností, dovedností).Na trhu práce zaměstnavatelé a zaměstnanci vzájemně jednají o mzdě, pracovní době a dalších smluvních podmínkách práce.Práce nemá stejnou povahu jako jiné statky. Její specifičnost je dána tím, že ji vykonávají lidé, s nimiž je neoddělitelně spjata.Lidé se odlišují od ostatních výrobních faktorů, protože jsou nadáni vůlí a myšlením a mají svá práva.Trh práce je tvořen třemi základními faktory: nabídkou práce, poptávkou po práci, cenou práce – mzdou. Nabídka prácepředstavuje volbu jedince, který porovnává užitek z volného času s užitkem, který mu plyne ze spotřeby výrobků a služeb (volný čas obětuje a nabízí za něj práci).V základním modelu je nabídka práce závislá na: a) výši reálné mzdové sazby, b) mezní újmě z práce spojené s obětováním volného času →s výší mzdové sazby se mění volba mezi užitkem, který plyne ze spotřeby výrobků a služeb, a užitkem z volného času. Podobu funkce nabídky práce ovlivňuje působení dvou efektů: Substitučního, který převládá při nižší mzdové sazbě → při zvýšení mzdové sazby zájem o práci roste, neboť růst mzdy motivuje člověka, aby nabízel více práce na úkor svého volného času, tzn., že nabídka práce roste až do určitého bodu.Důchodového, který převládá při vyšší mzdové sazbě → při vyšší mzdě si můžeme dovolit více volného času, tzn., že od určité mzdové sazby nabídka práce klesá → preference volného času. Individuální nabídka práce Nabídka práce je tvořena na základě působení dvou efektů: - substitučního a - důchodového. Tržní nabídka práce = součet individuálních nabídek práce.Mnohé substituční a důchodové efekty se vzájemně ruší, protokřivka nabídky práce je křivkou nepružnou. Nabídka na trhu práce →L = L(W/P) (+) Poptávku po práci tvoří firmy, které poptávají práci (nakupují pracovní sílu),je závislá na výši mzdové sazby a je určena příjmem z mezního produktu práce,křivka poptávky po práci (D) je tedy shodná s křivkou příjmu z mezního produktu práce (MRP). Funkce mezní produktivity práce = funkce klesající. práce počet dělníků W 0 N P zisky mzdy Mezní produkt práce

Témata, do kterých materiál patří