Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

áci nízká (hospodářská recese);je způsobena stagnací a poklesem hospodářského cyklu – tzn. snížením celkové úrovně výdajů a produkce v ekonomice;jestliže se celkové výdaje a produkt sníží, nezaměstnanost se zvyšuje prakticky v každé oblasti. Cyklická nezaměstnanost má dlouhodobý charakter (trvá několik měsíců i let), dokud nezačne opět růst národní produkt a dokud se nezvýší poptávka po práci. Tento typ nezaměstnanosti je třeba považovat za vážný ekonomický, sociální a politický problém. 4. Sezónní nezaměstnanost Speciálním typem nezaměstnanosti jesezónní nezaměstnanost,která je (podobně jako frikční) řazena mezi krátkodobou. Je důsledkem sezónní fluktuace poptávky po práci (pracovních příležitostí) a je běžná v zemědělství, stavebnictví, turistickém a rekreačním odvětví apod. Státní politika zaměstnanosti Státní politiku zaměstnanosti vytváří stát a podílejí se na ní další subjekty činné na trhu práce (zaměstnavatelé, odborové organizace, územní samosprávné celky, profesní organizace a další).Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice vykonávají: a) Ministerstvo práce a sociálních věcí, b) úřady práce. Zabývá se především: zabezpečováním práva na zaměstnání,sledováním a vyhodnocováním situace na trhu práce,uplatňováním aktivní politiky zaměstnanosti,poskytováním informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu práce,poskytováním podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,opatření pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením a dalších hendikepovaných skupin,usměrňování zaměstnávání zahraničních pracovních sil v ČR a z ČR do zahraničí. 1. Aktivní politika zaměstnanosti souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti,pod gescí MPSV a úřadů práce. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti: f) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program, g) poradenství. 2. Pasivní politika zaměstnanosti -především evidence nezaměstnaných a vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Podíl nezaměstnaných osob Ukazatel publikovaný ze strany ČSÚ od 11/2012;tento ukazatel poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání s ekonomicky aktivními osobami;vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu všech obyvatel ve stejném věku;jmenovatel (počet obyvatel) pochází z bilance obyvatel, což je základní výstup demografické statistiky ČSÚ;zdrojem dat o počtech neumístěných uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; podíl nezaměstnaných osob v roce 2015 - 6,35 % Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní právní úprava je stanovena zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Výši základní sazby minimální mzdy, další sazby minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.Výše hrubé minimální mzdy:základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 9 900 Kč za měsíc nebo 58,70 Kč za hodinu,sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, činí 9 300 Kč za měsíc nebo 55,10 Kč za hodinu. Vztah nezaměstnanosti a inflace Phillipsova křivka Teorie zabývající se vztahem mezi inflací a nezaměstnanosti. Dvě podoby Phillipsovy křivky: a) Krátkodobá Phillipsova křivka autoři: Paul A. Samuelson a R. M. Solow,inverzní vztah mezi nezaměstnaností a inflací kombinace inflace a nezaměstnanosti,hospodářská politika státu na principu volby mezi kombinací nezaměstnanosti a inflace. b) dlouhodobá Phillipsova křivka autor: Milton Friedman,popření vzájemné zaměnitelnosti inflace a nezaměstnanosti,Phillipsova křivka na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti. Krátkodobá Phillipsova křivka založena na fungování tzv. peněžní iluze: - v krátkém období lze dosáhnout nižší míry nezaměstnanosti za cenu vyšší míry inflace; - růst inflace doprovázen růstem produkce a zaměstnanosti; - posun křivky PCs PCs2. Adaptivní inflační očekávání: vychází z minulých zkušeností,inflace se zabuduje doinflačních očekávání (zabuduje se do cenové tvorby),návrat k přirození míře nezaměstnanosti není doprovázen snížením inflace = setrvačná inflace. Přirozená míra nezaměstnanosti– míra nezaměstnanosti při které nedochází k růstu ani poklesu inflace nemění se inflační očekávání. PCs – Phillipsova křivka krátkodobá Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanostiNárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, kterýa) získal v rozhodném období (za poslední 3 roky) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců („předchozí zaměstnání“)Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek po podpůrčí dobu:c) nad 55 let věku 11 měsíců.Procentní sazba podpory v nezaměstnano

Témata, do kterých materiál patří