Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Jak ovlivní zdanění ceny a alokaci zdrojů, strukturu výroby a spotřebu? Empirické studie zabývající se konečným dopadem daněJe nutné vyhodnotit celkový fiskální dopad daní včetně transferů: substituční efekt daně = pokles pracovního úsilí a k preference volného času (u většiny poplatníků není příliš silný; významný je pro vdané ženy a některé osoby v nejvyšších daňových skupinách); důchodový efekt daně = snaha vydělat si více, mít vyšší hrubý důchod a nesnížit si po zdanění čistý důchod; efekt vlivu daní na investice = investiční aktivita je závislá na úrovni zdanění a řadě dalších faktorů (investiční příležitosti, riziko, aj.), zkoumán je vliv odlišných daňových sazeb na investičních aktivity v různých odvětvích. 10.Monetární politika Monetární politikaReguluje především ty oblasti tržní ekonomiky, které jsou citlivé na úrok.Předpoklady jejího fungování: rozvinutý peněžní oběh, úvěrový systém a trh kapitálu a také existence na vládě nezávislé centrální banky, která je výlučným emitentem peněz.Funkce peněz: 1.prostředek směny – lidé mění zboží a služby za peníze, 2. uchovatel hodnoty – lidé drží peníze, protože obvykle uchovávají svoji hodnotu, 3.zúčtovací jednotka – lidé mohou měřit cenu věcí v penězích, 4.standard opožděné platby – lidé jsou ochotni přijímat peníze jako platbu v budoucnosti (např. po skončení práce). Emise a oběh peněz ve vyspělých tržních ekonomikách (současnost) peníze bez vnitřní hodnoty – kartalistické - Platónovo pojetí peněz – peníze jsou pouhým symbolem, vytvořeným a garantovaným státem;označují se jako „peníze s nuceným oběhem“ - používání peněz jako oficiálního prostředku směny je založeno na autoritě vlády - legální platidlo - důvěra v peníze je tedy založena na důvěře ve vládu a státní moc;centrální banka v rámci monetární politiky reguluje množství peněz v oběhu a tím i ovlivňuje úroveň inflace;hotovostní a bezhotovostní peníze;hotovostní peníze jsou emitovány centrální bankou poskytováním hotovostních úvěrů ostatním bankám;bezhotovostní (depozitní) peníze jsou emitovány centrální bankou i komerčními bankami;zdrojem bezhotovostních peněz je také nákup zahraničních aktiv a státních dluhopisů centrální bankou (operace na volném trhu). Monetární politika Bankovní soustava – dvoustupňová: 1.Centrální banka(Evropa – jediná centrální banka v zemi, USA konsorcium bank FED/Federal Reserve System). 2. Sektor komerčního bankovnictví(všeobecné banky, spořitelní banky, rozvojové banky, investiční banky, hypotéční banky, aj.) – obchodují s penězi, depozitní, úvěrové a neutrální operace, sledují tři principy: rentability, likvidity a jistoty. Česká národní banka Článek 98 Ústavy ČR říká: „Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.“Nástroje ČNB – specifikace v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance. ČNB:určuje měnovou politiku,vydává bankovky a mince,řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank a pečuje o jejich plynulost a hospodárnost,vykonává dohled nad prováděním bankovních činností a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v ČR,provádí i další činnosti, které stanoví zákony (např. zákon o bankách).Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada ČNB – určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování.Bankovní rada je sedmičlenná – v čele stojí guvernér ČNB, dva viceguvernéři a další čtyři vedoucí pracovníci ČNB.Guvernéra, viceguvernéry i ostatní členy bankovní rady jmenuje a odvolává prezident republiky. Hlavní cíl ČNB = stabilita měny Dimenze vnitřní – cenová stabilita – úkolem je zajistit stabilitu cen v ekonomice, tj. přispět k tvorbě stabilního prostředí pro rozvoj podnikatelských aktivit.Dimenze vnější – kursová stabilita. Bilanční rovnice FA + DC = M + QM + OI, kde FAzahraniční aktiva vyjádřená v domácí měně, DCposkytnuté úvěry v domácí ekonomice, Mpeníze (oběživo a vklady na viděnou), QMdalší složky měnových agregátů, OIostatní položky, např. vlastních kapitál centrální banky a rezervy; rovnice vyjadřuje vztah mezi množstvím peněz v ekonomice (pravá strana) a způsoby jejich emise (levá strana);peníze jsou kryty aktivními úvěry a dluhopisy ve správě CB,https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/dekadni_bilance/cnb_bilance.html Množství peněz v ekonomice FA + DC = M + QM + OI, kde FAzahraniční aktiva vyjádřená v domácí měně, DCposkytnuté úvěry v domácí ekonomice, Mpeníze (oběživo a vklady na viděnou), QMdalší složky měnových agregátů, OIostatní položky, např. vlastních kapitál centrální banky a rezervy; rovnice vyjadřuje vztah mezi množstvím peněz v ekonomice (pravá strana) a způsoby jejich emise (levá strana);peníze jsou kryty aktivními úvěry a dluhopisy ve správě CB,https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/dekadni_bilance/cnb_bilance.html Množství peněz v ekonomice – měnové agregáty Měnové agregáty – souhrn peněžních prostředků s jistým stupněm likvidity.Měnové agregáty – nástroj kontroly peněžní nabídky (množství peněz v ekonomice).Měnová politika ČNB pracuje s následujícími měnovými agregáty: 1. Úzké peníze = peněžní agregát M1 (M1) zahrnuje

Témata, do kterých materiál patří