Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. Uměj uvést příklady evropských zemí podle míry rurality

PRR = Finsko, Švédsko, Dánsko

SRP = Irsko, Rakousko, Francie, Řecko, Španělsko, Portugalsko

PUR = Nizozemí, Belgie, VB, Itálie, Německo

 1. Uměj uvést příklady nepříznivých podmínek regionů

podmínky demografického charakteru – nízká hustota osídlení, nepříznivá věková struktura, negativní populační vývoj

podmínky socioekonomického charakteru – vysoká nezaměstnanost, nízký HDP, nízký důchod ze zemědělství, negativní vývoj zaměstnanosti

 1. Uměj vysvětlit, co znamená koncepce střediskového uspořádání sídelní struktury ČR

Sídelní struktura ČR – je výsledkem cca 100letého vývoje, jehož důležité mezníky jsou:

 • 13. století – kolonizace, zakládání měst Přemyslovci

 • 17. století – zánik třetiny sídel, velké přesuny obyvatel (důsledek 30leté války)

 • 18. století – zakládání sídel (Marie Terezie, Josef II.)

 • 19. století – zhušťování sídel (urbanizace, industrializace)

 • první třetina 20. století – růst měst nad 20.000 obyvatel (malých, středních, velkých)

 • polovina 20. století – poválečné a kolektivizační přesuny obyvatel (pohraničních němců)

 • 70. léta 20. století – výrazné zpomalení růstu velkých měst s obyvatelstvem více než 100.000 lidí

 • 80. léta 20. století – nástup suburbanizace

 • 90. léta 20. století – živelné rozpínání měst

Koncepce střediskového uspořádání sídelní struktury

 • před 2. světovou válkou vyvážené osídlení

 • ve druhé polovině 20. století byla vypracována koncepce střediskového uspořádání sídelní struktury (1967), na kterou navázaly další dílčí koncepce

 • v ČSSR byl kladen důraz na větší koncentraci obyvatelstva a jeho aktivit do měst a zároveň na odstranění rozdílů mezi městem a venkovem

 • realizace těchto koncepcí nevedla k jednoznačným důsledkům, ale k nejzřetelnějším patří, že mnoho venkovských sídel zaznamenalo úpadek

Základem koncepce střediskových sídel bylo budování

 • střediskových sídel

  • I. stupně – místního významu

  • II. stupně – obvodního oblastného významu

  • III. stupně – oblastního významu

 • nestřediskových sídel

  • trvalého významu

  • dočasného významu

  • ostatních

 1. Uměj charakterizovat sídelní strukturu ČR podle jejích základních parametrů a ukazatelů

Základní charakteristika dnešní sídelní struktury ČR obsahuje parametry

 • hustá síť sídel (síť obydlených míst je velmi rozvětvená)

 • regionální (podle krajů) diference v hustotě sídel existují, ale neznamenají velkou makroregionální (republikovou) nerovnováhu

 • zřetelná diferenciace sídel podle toho, zda patří do venkovského, anebo městského aglomerovaného prostoru

 • malá a středně velká města jsou silně zastoupena, zatímco slabé je zastoupení velkých měst

 • střední urbanizovanost na úrovni makroregionu, tj. celé republiky

 • urbanizace na úrovni krajů

  • nejvíce urbanizovanými regiony – Severočeský, Severomoravský, Praha

  • ke středně urbanizovaným regionům patří – Západočeský, Jihomoravský region

  • podprůměrně urbanizované jsou – Východočeský region, Jihočeský region, Střední Čechy

Témata, do kterých materiál patří