Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Urbanismus, jako systémová změna (70. léta 20. století)

 • základní teze, v nichž je vyjádřena syntéza přístupů:

  • urbanizace je změnou celé struktury osídlení (ne pouze historie jednotlivých měst)

  • urbanizace jako složka modernizace společnosti má celou řadu forem/typů jedná se o proces univerzální

  • urbanizace označuje jedinečný proces přechodu převážně venkovské do převážně městské společnosti a zasahuje do všech sfér života společnosti

  • počátky urbanizace byly spojeny s industrializací (fáze industriální urbanizace), v nejvyspělejších zemích dochází již od počátku 20. století k propojování procesu urbanizace s růstem sektoru služeb (postindustriální urbanizace)

  • je možný průběh urbanizace bez industrializace a industrializace je naopak možná bez existence velkých měst (i když ne ve velkém měřítku)

  • urbanizace v jejím aspektu uspořádávání lidských aktivit v prostoru není jen důsledkem technologického vývoje, ekonomického chování průmyslu a služeb, změn způsobu života, hodnot a preferencí lidí, ale také toho, co se v geografii označuje pojmem prostorová logika (příp. prostorová ekonomie) – ta je výrazem principu minimalizace námahy (tj. spotřeby energie při zajišťování interakce mezi jednotlivými aktivitami a prvky osídlení)

  • urbanizace v jejím aspektu územního rozložení obyvatelstva se kromě rostoucí koncentrace obyvatelstva v městských sídlech projevuje dalšími změnami

 1. Uměj uvést rozdělení urbanizace do fází a etap a aplikovat toto dělení na země prvního a třetího světa

 1. fáze – klasická urbanizace ve spojení s industrializací (1750 – 1900)

 • do takto uspořádaného prostoru západoevropských společností přichází paralelně s industrializací druhá městská revoluce (fáze klasické urbanizace), ve které se zrodilo průmyslové město a v nejvíce industrializovaných a urbanizovaných zemích se vytvářely první městské aglomerace (podél vodních toků – zdrojů energie)

 • typické znaky klasické urbanizace

  • kontrastní a nerovnoměrné přemisťování obyvatel v závislosti na nalezištích surovin pro průmysl, umístění zdrojů energie, budování dopravních tratí (železnice), zdrojích pracovních sil

  • velký přesun zaměstnání z prvního sektoru (zemědělství) do druhého sektoru (průmysl)

  • výrazná sociální restrukturalizace (věkové struktury, struktury podle vzdělání, struktury podle počtu narozených dětí, procesy sociální mobility, národního uvědomování, aj.)

  • změna funkce vědění od tzv. konzervativní funkce (tj. s komunikativním a morálním posláním vědění, které je směrované dovnitř dané komunity, přičemž vědění má hlavně přispívat k uchování a užívání tradičních pravidel, která udržují stabilitu společenství) k inovativní funkci vědění (tj. s posláním přinášet a kumulovat stále nové poznávání směrované k výměně stále se specializujícího vědění mezi komunitami, přičemž vědění má hlavně přispívat k adaptabilitě společenství na nové podmínky a na stále rostoucí směnu s jinými společenstvími, a to nejen směnu zboží, ale také služeb, informací)

Témata, do kterých materiál patří