Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Vybraní ukazatelé sídelní struktury ČR

 • rozloha 78.864 km2

 • počet ob. 10.223 713

 • hustota zalidnění 129ob. /km2

 • počet obcí 6.249

Z počtu obcí a počtu obyvatel vyplívá, že průměrná velikost obce měřená počtem obyvatel je 1.634 obyvatel v obci

 1. kapitola: Urbanizace = komplexní společenský proces územní dělby práce

 1. Uměj vysvětlit a použít základní pojmy související s urbanizací

Urbanizace

 • systémová změna prostorové organizace společnosti

 • má evropský původ v 16. století, dokončena asi v 21. století

 • jedná se o poměšťování společnosti

 • stěhování lidí z venkova do měst

 • univerzální proces (zasahuje veškerý život)

 • má různé podoby, dle lokálních faktorů

tradiční společnost urbanizace jí mění na moderní společnost zemědělská společnost průmyslová společnost venkovská společnost městská společnost

Průmyslová společnost – industriální společnost

Městská společnost – urbánní společnost

Zemědělská společnost – agrární společnost

Venkovská společnost – rurální společnost

 • urbanizace mění vnitřní strukturu jednotlivých měst (v Evropě lze rozlišit čtyři fáze této změny)

  • klasická urbanizace – (1750 – 1900) – působí ve směru koncentrace pracovních příležitostí a obyvatelstva v samotném městě

  • suburbanizace – (1900 – 1960) – působí ve směru stěhování městského obyvatelstva z centra na okraje (předměstí) anebo i za okraje (příměstí) – typické pro západní Evropu

  • desurbanizace – (od 70. let) – působí na změnu stěhování městského obyvatelstva z větších částí celého města, čímž ale zvětšuje městské prostory – formují se velké městské regiony – typické v silně urbanizovaných zemích Evropy, kde takto nastává celková dekoncentrace

  • reurbanizace – působí na změnu ve smyslu obratu a jistého návratu do vnitřních měst (předpokládá se v největších městských regionech, největších evropských metropolích, kde pokročil proces dekoncentrace tak, že v celém regionu klesá počet obyvatel, zatímco roste počet obyvatel v kruhu menších městských regionů kolem velkého jádrového městského regionu)

 1. Uměj charakterizovat základní jevy spojené s urbanizací

Základní projevy spojené s urbanizací

 • města jsou centry hospodářského růstu a nabývají moci i v oblasti politického a sociálně kulturního života

 • aglomerace vyjadřuje nástroj integrace dynamických procesů v prostoru, tzn. je nástrojem výroby, počtu obyvatel v území, rozvoje, infrastruktury,…

 • v procesu urbanizace se zřetelně vyhraňují sídla a regiony městského a venkovského typu

 • změna prostorové formy organizace společnosti se zřetelně projevuje

  • ve struktuře osídlení prostoru (koncentrací populace ve městech)

  • ve struktuře lidských činností (koncentrací a diferenciací činností ve městech)

  • ve struktuře populace (její diferenciaci, zejména podle povolání a sociální příslušnosti včetně tzv. třídní diferenciace)

  • v normativní kultuře (změnou sociálních hodnot, norem a vzorců pro jednání)

  • stylem žití (daném žitím v prostoru s vysokou koncentrací a diferenciací obyvatel, na jedné straně působí anonymita a občanská netečnost, na straně druhé to je větší tolerance a kooperace v činnostech aj.)

Témata, do kterých materiál patří